Trol­len spric­ker i vår­so­len

Hallands Nyheter - - Ledare - OLA JOHANSSON Riks­dags­le­da­mot (C)

En vec­ka ef­ter terror­då­det är det än­nu svårt att släp­pa äm­net. Det­ta trots att det finns and­ra frå­gor att de­bat­te­ra, ex­em­pel­vis re­ge­ring­ens fö­re­tags­fi­ent­li­ga skat­ter som ho­tar jobb och in­ve­ste­ring­ar i he­la lan­det och in­skrän­ker val­fri­he­ten för med­bor­gar­na. Myc­ket av det för­stärk­tes på S-kon­gres­sen i Gö­te­borg, som för­stås präg­la­des av hän­del­sen på Drott­ning­ga­tan.

Kung­en, stats­mi­nis­tern, An­nie Lööf (C), de fles­ta and­ra par­ti­le­dar­na och oli­ka myn­dig­he­ter har vi­sat pre­cis det le­dar­skap man ska för­vän­ta sig. Det har bi­dra­git till att sam­man­svet­sa vårt land över kul­tu­rel­la bar­riä­rer. Mitt i all sorg över de dö­da och ska­da­de är det nå­got po­si­tivt att byg­ga vi­da­re på.

NU KOM­MER KRA­VEN på åt­gär­der, snabbut­red­ning­ar och bud på re­surs­för­stärk­ning­ar till de som har till upp­gift att öka trygg­he­ten och be­käm­pa ter­rorn. Den sats­ning vi gör på po­li­sen finns med i bud­ge­ten som ska pre­sen­te­ras och vi job­bat på i fle­ra vec­kor. Re­ge­rings­par­ti­er­na an­pas­sar sig till vad Al­li­an­sen sagt om fler po­li­ser och läg­ger nu det högs­ta bu­det. Cen­ter­par­ti­et fö­re­slår dess­utom en lö­ne­sats­ning på yr­kes­grup­pen utö­ver av­tals­rö­rel­sen.

STEGEN FRAMÅT FÖR att mot­ver­ka ex­tre­mism och or­sa­ker till ter­ror ska tas be­stämt och kon­trol­le­rat, men in­te nöd­vän­digt­vis snabbt. Till att bör­ja med mås­te de block­ö­ver­skri­dan­de sam­ta­len om åt­gär­der för att be­grän­sa ter­ro­rism åter­upp­tas, som Cen­ter­par­ti­et fö­reslog re­dan i hös­tas. En bred ma­jo­ri­tet i Sve­ri­ges Riks­dag, ba­se­rad på stöd från par­ti­er med en de­mo­kra­tisk vär­de­grund, be­hö­ver stå bakom fler lagskärp­ning­ar.

CEN­TER­PAR­TI­ET FÖ­RE­SLÅR ETT total­för­bud mot att of­fent­li­ga me­del går till or­ga­ni­sa­tio­ner som spri­der vålds­be­ja­kan­de, an­ti­de­mo­kra­tis­ka bud­skap, el­ler som med­ver­kar till re­kry­te­ring åt ter­ror­lis­ta­de or­ga­ni­sa­tio­ner. Så­dant stöd mås­te kun­na krä­vas till­ba­ka i ef­ter­hand. Ter­ror­re­sor som ut­gått från Sverige ska le­da till åtal ge­nast ef­ter åter­vän­dan­det. Sam­rö­re med ter­ror­lis­ta­de or­ga­ni­sa­tio­ner ska kri­mi­na­li­se­ras, lik­som stöd, ex­em­pel­vis fi­nan­sie­ring, fram­ta­gan­de och spri­dan­de av bud­skap åt så­da­na. Den per­son­li­ga in­tegri­te­ten är alltjämt vik­tig för Cen­ter­par­ti­et, men när oli­ka myn­dig­he­ter in­te kla­rar av att de­la med sig av re­dan in­sam­lad in­for­ma­tion om miss­tänk­ta in­di­vi­der för­svå­rar det kam­pen mot ter­ro­rism. In­for­ma­tions­ut­by­tet mås­te för­bätt­ras mel­lan rätts­vår­dan­de in­stan­ser som sä­ker­hetspo­li­sen, skatte­myn­dig­he­ten, åkla­ga­re, för­säk­rings­kas­san m.fl.

Le­gi­ti­mi­tet och folk­lig för­ank­ring är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin. Det är lätt att åt­gär­der­na blir re­ak­ti­va och bär spår av po­pu­lism och främ­lings­räds­la. Då ris­ke­rar de att slå fel och mot­ver­ka det öpp­na och to­le­ran­ta sam­häl­le vi vill byg­ga med ge­men­skap och del­ak­tig­het. Räds­la och fi­ent­lig­het får in­te tillå­tas bli do­mi­ne­ran­de. När kär­le­ken sprids och trös­tekra­mar spri­der ljus över ga­tor, torg och so­ci­a­la me­di­er blir Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na med sin svans av hand­lings­för­la­ma­de och för­vir­ra­de ”troll” käns­li­ga för vår­so­lens vär­man­de strå­lar. Glad Påsk och he­ja Sverige!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.