Om vad EU har gjort för dig

Hallands Nyheter - - Ledare - FREDRICK FEDERLEY Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker (C).

Ibland är det svårt som Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker att för­med­la hur vårt ar­be­te på­ver­kar folk i var­da­gen. Det kan be­ro på att äm­net är torrt och tek­niskt, svårt att för­kla­ra, el­ler att EU fak­tiskt är för då­ligt på att be­rät­ta vad vi syss­lar med och hur det fun­kar. Själv job­bar jag med sånt som in­te all­tid ger ro­li­ga ru­bri­ker, som so­por. Men det på­ver­kar dig i var­da­gen: hur myc­ket ska åter­vin­nas och vem ska ha hand om det? Du kom­mer att mär­ka hur det blir var­je gång du går till sop­tun­nan. Tänk om du kun­de gå dit och ve­ta att åter­vin­ning­en du kanske ir­ri­te­rar dig på ibland gör att vi kan gå över till ett grönt och håll­bart sam­häl­le, ba­ra ge­nom att ta bätt­re va­ra på våra so­por?

JAG TÄNKTE BE­RÄT­TA om någ­ra sa­ker som jag syss­lat med på se­na­re tid, som tyd­ligt kom­mer att på­ver­ka din var­dag. Bli in­te oro­lig, det är po­si­ti­va be­sked!

Ro­a­ming kom­mer att av­skaf­fas till som­ma­ren. Det kom­mer att kos­ta sam­ma att an­vän­da in­ter­net i Pa­ris och Fal­ken­berg. Du kom­mer in­te läng­re att be­hö­va oroa dig på se­mestern för hur mo­bil­räk­ning­en kom­mer att se ut ef­teråt. Den kom­mer att se ut som den bru­kar.

”ROAM-LI­KE-AT-HO­ME”, SURFA SOM hem­ma, kal­las det. Det hand­lar in­te ba­ra om se­mest­rar: det gör det ock­så möj­ligt att job­ba var som helst i Eu­ro­pa. Det var trots allt det som var me­ning­en med EU. Det har ba­ra ta­git oss ett tag att fat­ta att tek­ni­ken ock­så mås­te va­ra gräns­lös för att med­bor­gar­na ska kun­na va­ra det.

HÄSTAR OCH BRÖDROSTAR: är de li­ka? Vem som helst svarar nej på den frå­gan. Kon­su­ment­köpsla­gen sä­ger ja. Du har sam­ma ång­er­rätt med en häst som med en bröd­rost. I värs­ta fall kan det in­ne­bä­ra att en kö­pa­re tar myc­ket då­lig hand om din häst och se­dan väl­jer att läm­na igen den sjuk el­ler ska­dad ef­ter ett an­tal må­na­der el­ler till och med år. Du mås­te då be­ta­la till­ba­ka he­la kö­pe­sum­man. Du mås­te ock­så stå för häs­tens up­pe­håll un­der ti­den den van­vår­dats av sin nya äga­re. Hö, mat, ve­te­ri­när­räk­ning­ar. Det är möj­ligt att du sit­ter med häng­an­de ha­ka och tän­ker att det­ta är helt ga­let. Det har du rätt i.

DÄR­FÖR HAR VI haft ett förs­ta möte kring om vi kan få par­la­men­tet att änd­ra på det. På na­tio­nell ni­vå har min kol­le­ga i riks­da­gen Kristi­na Yng­we dri­vit sam­ma frå­ga. Det är långt kvar, så än­nu kan jag in­te lo­va nå­got. Men det finns hopp. Djur och djurä­gan­de väc­ker många käns­lor. Det ska vi som be­slut­fat­ta­re re­spek­te­ra, ge­nom att se till att re­gel­verk och la­gar tar hän­syn till det. Att säl­ja ett djur in­ne­bär oro för dju­rets väl­färd. Man ska in­te sam­ti­digt be­hö­va oroa sig för en eko­no­misk smäll. Din häst är ingen bröd­rost.

EU SYSS­LAR HE­LA ti­den med så­na här ”små” frå­gor, som tyd­ligt på­ver­kar Eu-med­bor­gar­nas var­dag. Det bör­jar i Brys­sel och slu­tar i Var­berg.

GLAD PÅSK!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.