Kom­mu­ner­nas särkrav kan ska­pa bo­stads­kris

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

BYGGANDE. Idag byggs det mer än på fle­ra de­cen­ni­er. En­ligt vår be­döm­ning kom­mer de to­ta­la byg­gin­ve­ste­ring­ar­na här i Halland att öka med yt­ter­li­ga­re 6 pro­cent fram till 2018. Det är i sig bra ef­tersom det bi­drar till att mins­ka ris­ken för en fram­ti­da bo­stads­kris. Be­räk­ning­ar från Bo­ver­ket vi­sar att det kom­mer att krä­vas mer än 700 000 nya bo­stä­der fram till 2025 för he­la lan­det.

MEN NU LARMAR dock allt fler be­stäl­la­re om att man in­te kan byg­ga al­la bo­stä­der som be­hövs. Ett av de vik­ti­gas­te skä­len till det­ta är att bygg­kost­na­der­na ske­nar vil­ket för­dy­rar byg­gan­det. Ef­fek­ter­na kom­mer in­te kom­ma di­rekt runt hör­net men vår pro­gnos är att bo­stads­pro­duk­tio­nen kom­mer att vän­da ner re­dan näs­ta år. Väx­ling­ar­na i bygg­kon­junk­tu­ren har en ten­dens att väx­la snabbt när det väl vän­der.

ÄVEN OM AND­RA fak­to­rer, som sti­gan­de mark­kost­na­der, skat­ter och höga kva­li­tets­krav på våra bo­stä­der, spe­lar stör­re roll för de to­ta­la bygg­kost­na­der­na ut­gör ar­bets­krafts­kost­na­der cirka en fem­te­del av de to­ta­la pro­duk­tions­kost­na­der­na för ett byg­ge.

JUST NU PÅ­GÅR av­tals­för­hand­ling­ar­na på byg­gom­rå­det och par­ter­na har att ba­lan­se­ra två mot­stri­di­ga fak­to­rer. Dels är en av de sto­ra flask­hal­sar­na just nu för ett ökat byggande bris­ten på ar­bets­kraft. Fak­tum är att det en­ligt våra be­räk­ning­ar sak­nas 40 000 bygg­job­ba­re för att vi ska kun­na nå det upp­sat­ta bo­stads­må­let. Dels ris­ke­rar allt för höga lö­neök­ning­ar att dri­va upp bygg­kost­na­der­na yt­ter­li­ga­re.

KONSTRUKTIONEN i kol­lek­tivav­ta­let på byg­gom­rå­det gör att det i prak­ti­ken blir mer ra­tio­nellt att ex­em­pel­vis gju­ta en be­tong­kon­struk­tion på plats i stäl­let för att an­vän­da in­dust­ri­el­la me­to­der och pre­fab­ri­ce­ra­de pro­duk­ter som of­tast in­ne­bär sto­ra ef­fek­ti­vi­se­ring­ar och kost­nads­be­spa­ring­ar. I för­läng­ning­en ger av­ta­lets kon­struk­tion ock­så ne­ga­ti­va ef­fek­ter på tek­nik­ut­veck­ling­en då ef­fek­ti­va me­to­der of­ta väljs bort.

HÄR HAR VI par­ter ta­git vårt an­svar i årets av­tals­för­hand­ling­ar. De har till skill­nad mot ti­di­ga­re år be­dri­vits i en sam­för­stånds­an­da där vi tar sik­te på att ut­veck­la vårt kol­lek­tivav­tal till att bli mer at­trak­tivt och bätt­re pas­sa da­gens för­ut­sätt­ning­ar.

Vi be­hö­ver fler bo­stä­der här i lä­net. Våra bygg­fö­re­tag vill gär­na byg­ga. Men många av våra med­lems­fö­re­tag vitt­nar om att sto­ra re­sur­ser äg­nas åt att fö­ra di­a­log med kom­mu­ner om dess oli­ka särkrav. Att särkrav in­ver­kar på bo­stads­kost­na­der­na är oom­tvis­tat och det mot­ver­kar ett in­dust­ri­ellt och kost­nads­ef­fek­tivt bo­stads­byg­gan­de. Vill där­för att kom­mu­ner­na in­te sät­ter käp­par i hju­let till ett ökat byggande ge­nom att en­vi­sas med att stäl­la särkrav och istäl­let lå­ta bygg­her­ren be­slu­ta om de tek­nis­ka lös­ning­ar­na.

Eva Ham­mar­bäck

Bild: TERJE PEDERSEN/TT

BO­STADS­KRIS. Det finns risk för en fram­ti­da bo­stads­kris om kom­mu­ner­na in­te lå­ter bygg­her­rar­na kom­ma med de tek­nis­ka lös­ning­ar­na, an­ser skri­ben­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.