Re­ge­ring­en bor­de in­te alls sam­ar­be­ta med Sau­dia­ra­bi­en

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Det gick in­te många da­gar ef­ter at­tac­ken i Stock­holm in­nan po­li­ti­ker­nas sik­te rik­ta­des in på flyk­ting­ar. An­na Kin­berg Bat­ra öpp­nar i SVD för att ta bort rät­ten till sjuk­vård för pap­pers­lö­sa barn. Löfven vill att po­li­sen ska ut­vi­sa fler ic­ke-brotts­miss­tänk­ta män­ni­skor. Oav­sett hur lång­sökt kopp­ling­en är så vill po­li­ti­ker­na vi­sa att de är för hår­da tag. Men finns det inga and­ra att ge sig på än barn­fa­mil­jer som in­te vå­gar läm­na lan­det ef­ter ett av­vis­nings­be­sked?

Jo. Den spe­ci­fi­ka rö­rel­sen sala­fism - där IS in­går - har i år­tion­den fi­nan­si­e­rats och spritts av ett av värl­dens ri­kas­te län­der, Sau­dia­ra­bi­en. Det har bli­vit ett sätt för ol­je­dik­ta­tu­ren att be­hål­la sin ställ­ning i värl­den, till­sam­mans med di­rekt mi­li­tärt våld som i Je­men. Men än­då säl­jer Sverige till och med va­pen till Sau­di.

Det är dags att av­bry­ta sam­ar­be­tet med Sau­dia­ra­bi­en. Po­li­ti­ker­na bor­de ge sig på de ri­ka ter­ror­ex­por­tö­rer­na istäl­let för att ja­ga pap­pers­lö­sa barn­fa­mil­jer.

Oro­lig med­bor­ga­re

Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.