In­te kul för kor­na med släpp om vå­ren

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Det är vår, en tid på året som upp­skat­tas. En fin sym­bol för vå­ren är kor­na som släpps ut i ha­gen un­der ko­släp­pet. Barn­fa­mil­jer, nykä­ra, unga som gam­la sam­las kring går­dar­na och be­vitt­nar hur kor­na änt­li­gen släpps ut ha­gen. De fles­ta har även un­der det här året in­dokt­ri­ne­rats med Ar­las och Bre­gott­fa­bri­kens lyck­li­ga kor. Nu får de be­vitt­na de lyck­li­ga kor­na i verk­lig­he­ten, för att se­dan dric­ka sin mjölk med gott sam­ve­te.

Var­ten­da hjär­ta för­blir varmt.

Jag för­står var­för det­ta är en tra­di­tion för många. Per­son­li­gen kan jag in­te när­va­ra. För mig skär det i mitt hjär­ta när kor­na får kom­ma ut igen. De spring­er av sig all rast­lös­het, an­tag­li­gen med en för­hopp­ning om fri­het. Vad som vän­tar är in­te dör­ren ut i fri­he­ten, det är egent­li­gen in­te ens en dörr, det är ba­ra fäng­el­sets ute­plats. De får in­te se sin kalv igen, de kom­mer pro­du­ce­ra mjölk tills krop­par­na in­te läng­re or­kar, när ti­den är in­ne tving­as de på en trång djur­trans­port, de kom­mer få sin hals upp­sku­ren och in­nan allt det­ta så har de bli­vit inse­mi­ne­ra­de med tvång (för att ta­la klar­språk, våld­tag­na).

För mig sym­bo­li­se­rar in­te ko­släpp fri­het, det sym­bo­li­se­rar fång­en­skap.

Ol­le Ols­son

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.