Stac­kars de som re­dan be­ta­lat

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKAT­TER. Gi­rig­he­ten har fle­ra an­sik­ten när sa­ker är gra­tis kom­mer folk i sto­ra mängder och vill va­ra med på fes­ten för gra­tis är gott. Är man känd och för­mögen ser man gi­rig­he­ten som en själv­klar­het och att be­ri­ka sig på and­ras be­kost­nad är en själv­klar­het för att in­te sä­ga en rät­tig­het. Har ni sett vil­ka som bru­kar få fri­bil­jet­ter till eve­ne­mang el­ler rent av be om fri­bil­jet­ter, kän­nes det­ta igen på nå­got sätt. Vem är det som får si­na ru­tor put­sa­de och hu­set re­no­ve­rat och skic­kar en del av räk­ning­en till nå­gon fat­tig­pen­sio­när.

Det är svårt att se att skat­te­höj­ning­ar för att fi­nan­si­e­ra sko­la vård och om­sorg kul­le drab­ba den mind­re be­med­la­de de­len av be­folk­ning­en och då finns det nå­gon form av rätt­vi­sa i för­sla­gen.

Jag und­rar om det är nå­gon lå­gav­lö­nad kvin­na i den of­fent­li­ga sek­torn som fått sin lön sänkt och för­säm­ra­de ar­bets­vill­kor re­a­ge­rar mot för­sla­gen om höj­da skat­ter? Hon har ju re­dan fått be­ta­la sin skatt till väl­fär­den.

Det är svårt att se den li­dan­de skat­te­tyng­da be­folk­ning­en i Sverige som li­der i sin nya flot­ta bil, fly­ger härs och tvärs över jord­klo­tet och slap­par i sin jacuz­zi.

Så ska vi ha’t . Men var ska vi ta´ t (Äk­ten­skaps­frå­gan) av Frö­ding

Att be­ta­la no­tan

Bild: FRED­RIK SANDBEERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.