Sto­ra per­so­nalut­ma­ning­ar för kom­mu­nen

Hallands Nyheter - - Varberg - VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Var­bergs kom­mu­nan­ställ­da blir allt äld­re. Ett fak­tum som in­ne­bär omfattande ut­ma­ning­ar – Per­so­nal be­hö­ver re­kry­te­ras och per­so­nal be­hö­ver hål­las kvar, be­rät­tar Christi­na Björ­ned.

Var­bergs kom­mun står in­för re­jä­la pröv­ning­ar. Det be­hövs bland an­nat fler so­ci­o­no­mer, lä­ra­re, vård­per­so­nal och tek­ni­ker av oli­ka slag. Det be­ror på att sto­ra grup­per in­om de kom­mu­na­la för­valt­ning­ar­na går i pen­sion in­om en sex­års­pe­ri­od. I år fyl­ler 63 an­ställ­da 65 år. Dess­utom har kom­mu­nen 42 an­ställ­da som re­dan är över 65.

Pen­sions­av­gång­ar ökar sta­digt kom­man­de år. 2021 är an­ta­let mer än det dubb­la. Då slu­tar 138 per­so­ner.

STÖRST BE­HOV AV ny­re­kry­te­ring är det på barn- och ut­bild­nings­nämn­dens för­valt­ning, som ock­så är den störs­ta. Där går 29 per­so­ner i pen­sion i år och an­ta­let mer än dub­ble­ras 2021. Lägg där­till ett stort an­tal per­so­ner som ar­be­tat läng­re än till 65 år och du för­står att det är en ek­va­tion som in­te går ihop.

SAM­TI­DIGT ÄR VAR­BERG en kom­mun som väx­er och kon­kur­ren­sen om ar­bets­ta­gar­na ökar. Christi­na Björ­ned är per­so­nal­di­rek­tör på Var­bergs kom­mun. Hon be­rät­tar att man hål­ler på att vid­ta en rad fö­re­byg­gan­de åt­gär­der för att va­ra be­red­da i takt med att av­gång­ar­na sker.

– Kom­mu­nen har un­der de se­nas­te åren sat­sat brett på oli­ka mark­nads­fö­ringsin­sat­ser av den kom­mu­na­la verk­sam­he­ten, bå­de ge­nom att del­ta i oli­ka kam­pan­jer och med ett myc­ket stort an­tal ak­ti­vi­te­ter i grund­sko­lor, i gym­na­si­et och mot hög­sko­lan, be­rät­tar Christi­na Björ­ned.

ATT PER­SO­NER SKA hit­ta vägen till ar­be­te in­om kom­mu­nen är in­te den en­da ut­ma­ning­en, me­nar Christi­na Björ­ned. Den and­ra de­len hand­lar om att be­hål­la de per­so­ner som re­dan har hit­tat dit.

– Där job­bar vi med fle­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter, en del hand­lar om oli­ka per­sonal­för­må­ner. Ett ex­em­pel är de per­so­nal­cyklar vi ti­di­ga­re un­der vå­ren er­bjöd vår per­so­nal. And­ra ex­em­pel är att våra vi­ka­ri­er nu fått bätt­re av­tal. Frisk­vårds­bi­drag och möj­lig­het till flex­i­bel ar­bets­tid är and­ra för­må­ner vi er­bju­der.

– Även lö­ne­bi­ten är för­stås väl­digt vik­tig, att vi ser till att vi har en mark­nads­mäs­sig lön när kon­kur­ren­sen år så hård. Hur stor är ut­ma­ning­en?

– Det all­ra vik­ti­gas­te för oss är att vi får träf­fa ung­do­mar­na runt om i kom­mu­nen re­dan i ti­dig ål­der, det är väl­digt vik­tigt att vi syns och kan be­rät­ta om vil­ka bre­da jobb­möj­lig­he­ter det finns i Var­berg. Vi kan in­te sit­ta med ar­mar­na i kors, sä­ger Christi­na Björ­ned.

EN­LIGT EN ANALYS som kom­mu­nen har gjort är be­ho­vet av per­so­nal­re­kry­te­ring som all­ra störst in­om yr­ke­na so­ci­o­nom, oli­ka lärar­grup­per, un­der­skö­ters­kor samt fler­ta­let tek­nis­ka yr­ken. Ål­ders­bil­den har även vi­sat att det in­om en snar fram­tid kom­mer att fin­nas en stor ef­ter­frå­gan in­om kost och stä­dyr­ke­na, samt på che­fer in­om fle­ra oli­ka verk­sam­he­ter.

ÄVEN OM DET krävs åt­gär­der för att han­te­ra de sto­ra av­gång­ar­na in­ne­bär det ock­så, be­rät­tar Christi­na Björ­ned, en stor möj­lig­het för Var­berg. För när någ­ra slu­tar, får and­ra möj­lig­he­ten att bör­ja.

– Var­berg är just nu in­ne i en ut­veck­lings­pe­ri­od, en po­si­tiv an­da där sta­den väx­er och vi räk­nar med att be­hö­va re­kry­te­ra 80100 per­so­ner om året, utö­ver den nor­ma­la per­so­nal­om­sätt­ning­en på 300 per­so­ner. Det finns myc­ket som at­tra­he­rar och även om det är en ut­ma­ning så är det såklart ock­så en stor möj­lig­het. Pa hamn - och ga­tu­kon­to­ret har de star­tat en ut­bild­ning som ga­ran­te­rar bå­de lön och fast jobb, är det nå­got som skul­le kun­na an­vän­das in­om and­ra för­valt­ning­ar?

– Det skul­le det ab­so­lut kun­na gö­ra, det har ju fal­lit väl ut för hamn och ga­ta. Men i så fall så små­ning­om, det är in­te ak­tu­ellt i dags­lä­get.

Bild: CARIN RUDEHILL/ARKIV

UT­MA­NING. ”Vi står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar men det in­ne­bär ock­så sto­ra möj­lig­he­ter”, sä­ger Christi­na Björ­ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.