Ut­dra­gen pro­cess för bank­lo­ka­ler

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

”Vi har stä­dat och ren­sat ut det som till­hör ban­ken” SIV LARSSON pri­vat­mark­nads­chef, Var­bergs Sp­ar­bank

De lo­ka­la bank­kon­to­ren stäng­des i ju­ni och sep­tem­ber. Vad som hän­der i lo­ka­ler­na är ba­ra klart i ett av fal­len. I Bua flyt­tar ett trans­port­fö­re­tag in.

När Var­bergs Sp­ar­bank stäng­de si­na lo­ka­la kon­tor i Bua, Skällinge och Träslövsläge möt­tes det av star­ka re­ak­tio­ner. An­led­ning­en till ned­lägg­ning­en av lo­kal­kon­to­ren var en­ligt vd Per Ri­chards­son att kun­der­nas be­te­en­de har för­änd­rats. De fles­ta an­vän­der mo­bilt bank-id och allt fär­re an­vän­der kon­tan­ter.

I SKÄLLINGE SKREV 400 per­so­ner på en pro­test­lis­ta men det änd­ra­de in­te be­slu­tet. Många var över­ens om att det skul­le bli de äld­re som drab­ba­des av ban­kens ned­lägg­ning.

Den 30 sep­tem­ber slog kon­to­ret i Bua igen. Lo­ka­len ägs av Var­bergs Bostad. Ny­li­gen blev det klart att trans­port­fö­re­ta­get Co­ast Link Trans­port & Spe­di­tion AB flyt­tar in i april-maj. Lo­ka­ler­na ska först an­pas­sas ef­ter den nya hy­res­gäs­tens be­hov.

– Vi kom­mer att be­dri­va spe­di­tion och trans­port­för­med­ling samt även viss ut­bild­nings­verk­sam­het rik­tat mot trans­port­sek­torn, skri­ver Mat­hi­as Bru­no, tra­fik­chef, i ett mejl.

FÖRETAGET KOM­MER ATT be­hö­va an­stäl­la två per­so­ner till det ny­öpp­na­de lo­kal­kon­to­ret i Bua. Sitt sä­te har företaget i So­tenäs.

Lo­ka­ler­na i Skällinge och Träslövsläge ägs av Var­bergs Sp­ar­bank i nu­lä­get men de läggs ut till för­sälj­ning näs­ta vec­ka.

– Vi har stä­dat och ren­sat ut det som till­hör ban­ken. Fle­ra har re­dan vi­sat sitt in­tres­se och vi har in­for­me­rat dem om att det nu är dags, sä­ger Siv Larsson, pri­vat­mark­nads­chef på Var­bergs Sp­ar­bank.

Fas­tig­hets­by­rån kom­mer att skö­ta för­sälj­ning­en. Vil­ken typ av verk­sam­het lo­ka­ler­na kom­mer att an­vän­das till har Var­bergs Sp­ar­bank ingen åsikt om.

– Det är vik­tigt att kö­par­na kom­mer att skö­ta fas­tig­he­ter­na så att de in­te står och för­fal­ler, sä­ger Siv Larsson.

För­sälj­nings­pri­set för lo­ka­len i Träslövsläge är satt till 4 995 000 kro­nor och lo­ka­len i Skällinge har ett ut­gångs­pris på 995 000 kro­nor.

HON VET ATT det bland an­nat finns in­tres­se för att gö­ra om fas­tig­he­ten i Skällinge till bo­stä­der.

Det är nu 14 må­na­der se­dan be­ske­det om ned­lägg­ning­en kom. Då fick de en del re­ak­tio­ner, en hand­full kun­der ring­de och sa att de sak­na­de sitt bank­kon­tor.

– Vi har in­te hört nå­got på de se­nas­te nio må­na­der­na. Fort­fa­ran­de har vi fem kon­tor och är den mest kon­tor­stä­ta ban­ken i lan­det, sä­ger Siv Larsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.