Var­berg väl­jer att pyn­ta med påsk­fjäd­rar

Hallands Nyheter - - Varberg - LOT­TA OLS­SON lot­ta.ols­son@hn.se

”Vi har fått in­tyg på att de är en rest­pro­dukt från slak­te­ri”

Or­ga­ni­sa­tio­nen Dju­rens Rätt har grans­kat var påskens färg­gla­da pynt kom­mer ifrån. Av­klipp­ta näb­bar och an­nan van­vård har fått ett sjut­ti­o­tal kom­mu­ner att väl­ja bort fjäd­rar i på­s­kri­set. Var­bergs kom­mun är en av få i Halland som hål­ler fast vid tra­di­tio­nen.

I påsk­ti­der fylls sta­den med färg­klic­kar i form av fjäd­rar i regn­bå­gens al­la fär­ger. Frå­gan är vil­ka djur som har fått sät­ta skru­den till för att li­va upp lång­hel­gen.

Dju­rens Rätt ar­be­tar med frå­gor kring djur­rätt och djur­skydd. I år har de un­der­sökt var­i­från någ­ra av lan­dets störs­ta åter­för­säl­ja­re av påsk­pynt kö­per si­na pro­duk­ter.

– Fjäd­rar­na kom­mer från kal­ko­nin­du­strin i USA. Se­dan har en del av de vi till­frå­gat be­rät­tat att fjäd­rar­na skic­kas till Ki­na för färg­ning in­nan de kom­mer till Sverige, sä­ger Moa Rich­ter Ha­gert, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Dju­rens Rätt.

EN­LIGT OR­GA­NI­SA­TIO­NEN ÄR det in­te ovan­ligt att dju­ren ploc­kas på si­na fjäd­rar le­van­de. De le­ver dess­utom på myc­ket be­grän­sad yta och får of­ta näbb och tår av­klipp­ta för att in­te kun­na ska­da varand­ra.

– Det här är en frå­ga vi har upp­märk­sam­mat någ­ra år i rad. Bland an­nat ge­nom att gö­ra en kart­lägg­ning över al­la Sve­ri­ges kom­mu­ner för att se vil­ka som an­vän­der fjäd­rar. Fler och fler hör av sig och sä­ger att de valt bort fjäd­rar som pynt, sä­ger Moa Rich­ter Ha­gert.

Bland an­nat har Kungs­bac­ka, Fal­ken­berg och Halm­stad boj­kot­tat påsk­fjäd­rar. Var­bergs kom­mun av­del­nings­chef drift- och an­lägg­nings­av­del­ning­en. fort­sät­ter där­e­mot med sam­ma ut­smyck­ning som ti­di­ga­re år.

– På­s­kri­set med fjäd­rar­na är ett upp­skat­tat in­slag i Var­berg, sä­ger Jenny Bergström som är av­del­nings­chef på drift- och an­lägg­nings­av­del­ning­en på kom­mu­nen.

KOM­MU­NENS FJÄD­RAR KOM­MER en­ligt le­ve­ran­tö­ren från USA.

- Vi har fått in­tyg på att de är en rest­pro­dukt från slak­te­ri och in­te från le­van­de fåg­lar. An­nars ha­de det in­te va­rit ak­tu­ellt, sä­ger Jenny Bergström.

En­ligt Dju­rens Rätt kan det trots in­tyg va­ra svårt att ve­ta hur dju­ren mått un­der sin livs­tid.

– Cer­ti­fi­ka­ten vi­sar of­tast på sin höjd om fåg­lar­na ploc­kats le­van­de, in­te hur de har fötts upp, sä­ger Moa Rich­ter Ha­gert.

JENNY BERGSTRÖM,

FRAMÖVER KAN DET hän­da att kom­mu­nen väl­jer att föl­ja gran­nar­nas beslut.

– Det är oac­cep­ta­belt att djur, oav­sett art, i fång­en­skap li­der. Men det är en myc­ket bre­da­re frå­ga, till ex­em­pel om man alls ska äta kött från and­ra län­der. Med det sagt är vi själv­klart öpp­na för and­ra för­slag kom­man­de år, sä­ger Jenny Bergström.

Bild: LOT­TA OLS­SON

PÅSKSKRUD. Färg­klic­kar i in­ners­tan un­der påsk­hel­gen i form av på­s­kris och fjäd­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.