Lind­bergs präst­gård ska ri­vas för bo­stä­der

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Lind­ber­ga för­sam­ling har an­sökt om riv­nings­lov för fukt­ska­da­de Lind­bergs präst­gård. – Det är med sorg i hjär­tat men vi ser ingen an­nan lös­ning, sä­ger Ol­le Philips­son, kyr­ko­her­de.

Som HN ti­di­ga­re har be­rät­tat har Lind­ber­ga för­sam­ling un­der fle­ra års tid för­sökt räd­da präst­går­den. Kon­sul­ter har ta­gits in och det har dess­utom gjorts oli­ka åt­gär­der för att få bukt med de häl­so­våd­li­ga pro­ble­men.

EF­TER ATT KYRKORÅDET till slut an­såg det omöj­ligt att läg­ga ner mer re­sur­ser på hu­set fat­ta­des be­slu­tet att lå­ta ri­va bygg­na­den och byg­ga nå­got nytt som kan kom­ma byg­den till gagn.

– Vi vill ta an­svar för den här plat­sen som kyr­kan har haft. Präst­går­den med till­hö­ran­de tomt är he­la byg­dens arv, sä­ger Ol­le Philips­son.

Med an­led­ning av kom­mu­nens bo­stads­brist an­såg kyrkorådet att präst­gårds­tom­ten lämp­li­gast an­vänds för bo­stä­der. Ett öns­ke­mål var att bo­stä­der­na upp­förs i sam­klang med den hi­sto­ris­ka mil­jön.

Ar­ki­tekt­fir­man Ra­dar tog fram ett för­slag på 19 lä­gen­he­ter på en och en halv plan. Des­sa ska de­las upp i ett ti­o­tal läg­re bygg­na­der. Men för att bygg­lov ska kun­na ges be­hövs först en de­talj­plan för om­rå­det.

– Det tar an­tag­li­gen två-tre år. Många för­sam­lings­bor är iv­ri­ga. Vi ha­de ett möte för ett par vec­kor se­dan och det rå­der kon­sen­sus i för­sam­ling­en, sä­ger Ol­le Philips­son.

TAN­KEN ÄR ATT säl­ja men för­sam­ling­en gör det in­te för att tjä­na peng­ar.

An­sö­kan om riv­nings­lov läm­na­des in till bygg­nads­nämn­den i för­ra vec­kan. ”Den tom­ma bygg­na­den ser trå­kig ut och med­för drif­toch per­so­nal­kost­na­der för när­ma­re 50 000 kro­nor per år”, skri­ver Ol­le Philips­son.

Som det är nu har präst­går­den an­vänts till mö­bel­för­va­ring. För­sam­lings­bor har skänkt möb­ler som kom­mit till an­vänd­ning hos ny­an­län­da flyk­ting­fa­mil­jer.

Kyrkorådet för­vän­tar sig att kun­na upp­hand­la riv­ning av präst­går­den i år.

– Pro­jek­tet in­ne­bär bo­stä­der och gyn­nar lands­byg­den i kom­mu­nen. För­hopp­ning­en är att ar­be­tet pri­o­ri­te­ras, sä­ger Ol­le Philips­son.

Bild: CARIN RUDEHILL/ARKIV

RIVS. Lind­bergs präst­gård ska få ge plats för nya bo­stä­der om kom­mu­nen ger sitt god­kän­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.