Fak­ta: Lind­bergs präst­gård

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Präst­går­den bygg­des i mit­ten av 1800-ta­let. Fram till år 2008 har den fun­ge­rat som kyr­ko­her­dens tjäns­te­bo­stad. När kom­mi­nis­tern med fa­milj flyt­ta­de in 2009 fick fle­ra i fa­mil­jen pro­blem med häl­san. Det­ta här­led­des till rötska­dor i tor­par­grund och bjälk­lag. * År 2011 var kom­mu­nen i be­hov av fler för­sko­lor i om­rå­det och det un­der­sök­tes om det var möj­ligt att åt­gär­da pro­ble­men och byg­ga om präst­går­den till en för­sko­la. Kost­na­den skul­le ham­na på 14-20 mil­jo­ner kro­nor. Det blev ing­et av det­ta. * Präst­går­den re­no­ve­ra­des för drygt en halv mil­jon kro­nor un­der 2012-2013 och hyr­des ut till stu­den­ter bland an­nat. En per­son fick häl­so­pro­blem och an­mäl­de för­sam­ling­en till hy­res­nämn­den. Ef­ter för­lik­ning er­sat­te för­sam­ling­en hy­res­gäs­ten med 25000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.