Ak­ti­vis­ter krä­ver bätt­re in­syn i cir­kus­värl­den

Hallands Nyheter - - Nyheter - ma­til­da.carlstrom@hn.se PET­TER TARENIUS 010 - 471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

”De har säl­lan spe­ci­ellt långa trans­por­ter och de gör stopp längs vägen. Dju­ren ska kon­trol­le­ras minst varan­nan tim­me un­der trans­port”

EMMA KJELLERUP djur­skydds­hand­läg­ga­re

Un­der Cir­kus Max­i­mums tur­né har djur­rätts­ak­ti­vis­ter pro­te­ste­rat ut­an­för täl­tet. Men läns­sty­rel­sen me­nar att djur­håll­ning­en över­lag är god, även om den bris­ter på ett par punk­ter.

Cir­kus Max­i­mum tur­ne­rar runt med åt­ta hästar, åt­ta ås­nor, tre ka­me­ler, två kor, tre får, tre get­ter, tre gäss och fem­ton hun­dar. In­för var­je sä­song kon­trol­le­rar läns­sty­rel­sen hur dju­ren mår, hur de hålls samt kol­lar på ma­ne­ger, jour­na­ler och trans­port­for­don. När cir­ku­sen väl är ute på tur­nén är det upp till läns­sty­rel­sen i det län de be­fin­ner sig att gö­ra even­tu­el­la stick­pro­ver.

– Om vi får in en an­mä­lan el­ler om vi upp­täckt bris­ter vid den förs­ta be­sikt­ning­en skic­kar vi även det vi­da­re för upp­följ­ning, sä­ger Emma Kjellerup, djur­skydds­hand­läg­ga­re på läns­sty­rel­sen i Halland.

I RAPPORTEN FÖR den se­nas­te in­be­sikt­ning­en som gjor­des i slu­tet av mars står det att: ”Läns­sty­rel­sen be­dö­mer att samt­li­ga hästar, ås­nor, nöt­kre­a­tur, får, get­ter, gäss och ka­me­ler som kon­trol­le­ra­des var välsköt­ta och i myc­ket god kon­di­tion.”

De bris­ter som fö­re­kom­mer gäl­ler fram­för allt hun­dar­na och journalfö­ring­en. Bland an­nat fram­kom­mer att en av hun­dar­na ha­de för långa klor, vil­ket kan in­ne­bä­ra svå­rig­het att gå nor­malt och le­da till in­flam­ma­tion. En djur­trans­port som an­vänds som hund­ko­ja på cir­kus­plat­ser­na ha­de då­ligt vind­skydd, vil­ket gör det svå­ra­re för hun­dar­na att hål­la sin kropps­tem­pe­ra­tur un­der vi­la. Det sak­nas även mjukt ligg­un­der­lag i hund­ko­jan.

TI­DEN SOM DJU­REN får trans­por­te­ras är re­gle­rad. Men ut­gör säl­lan nå­got pro­blem för cir­ku­sen, en­ligt Emma Kjellerup.

– De har säl­lan spe­ci­ellt långa trans­por­ter och de gör stopp längs vägen. Dju­ren ska kon­trol­le­ras minst varan­nan tim­me un­der trans­port, sä­ger hon.

NÄR HN PRATADE med cir­ku­sens tur­né­le­da­re He­le­na Schicht i mån­dags så fram­höll hon just läns­sty­rel­sens kon­trol­ler som en ga­rant för att de djur som an­vänds un­der fö­re­ställ­ning­en mår bra.

Det ar­gu­men­tet bi­ter dock in­te på kri­ti­ker­na.

– Vi tyc­ker in­te att djur ska an­vän­das som un­der­håll­ning på det sät­tet. De får gär­na ha cir­kus men vi tyc­ker in­te att de ska ha djur med i fö­re­ställ­ning­en, sä­ger Jo­se­fin Karls­son, en av de ak­ti­vis­ter som de­mon­stre­ra­de ut­an­för cir­ku­sen i Fal­ken­berg un­der tors­dags­kväl­len.

Hon li­tar in­te på att re­sul­ta­tet av läns­sty­rel­sens in­spek­tio­ner vi­sar he­la bil­den.

– Ingen har nå­gon bra in­syn. Det är ba­ra när det kom­mer fram nå­got dra­ma­tiskt. Men vi vet in­te hur de har det i si­na till­fäl­li­ga hägn el­ler hur de be­hand­las un­der de många och långa trans­por­ter­na, sä­ger Jo­se­fin Karls­son. Vad hop­pas ni kun­na upp­nå med de­mon­stra­tio­nen?

– Vi hop­pas att fler per­so­ner för­står och tän­ker ef­ter.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

MÖTS AV PRO­TES­TER. Cir­kus Max­i­mums får över­lag god­känt av läns­sty­rel­sen. Det lug­nar in­te ak­ti­vis­ter­na som an­ser att in­sy­nen är för då­lig.

Bild: PRIVAT

ANTI CIR­KUS. Un­der skär­tors­dags­kväl­len pro­te­ste­ra­de en li­ten ska­ra ut­an­för cir­kustäl­tet i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.