Po­li­sen var­nar för väg­pi­ra­ter

Hallands Nyheter - - Nyheter - BENJAMIN TROFF

Po­li­sen har fått in fle­ra an­mäl­ning­ar om att väg­pi­ra­ter dykt upp längs med E 6, en­ligt SVT Halland.

De så kal­la­de väg­pi­ra­ter­na har bli­vit ett sä­kert vår­tec­ken. När det bör­jar bli varmt ute dy­ker de upp längs de svens­ka vägar­na. Till­vä­ga­gångs­sät­ten kan va­ri­e­ra, men slut­må­let är of­ta att lu­ra folk på peng­ar.

– Till och från kom­mer de här lar­men att de står ut­med vägar­na, för­sö­ker stop­pa bi­lar och säl­ja si­na guld­sa­ker bland an­nat. Det är sam­ma längs he­la sträc­kan ut­med E6 upp i Bo­hus­län ock­så, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son, po­li­sens pressta­les­per­son, till SVT Halland.

– De kan gå fram på par­ke­ring­ar vid köp­cen­ter el­ler ben­sin­mac­kar. Jag har hört att man släng­er in sa­ker i bi­len och häv­dar att off­ret ska kö­pa. Det finns många oli­ka va­ri­an­ter.

Of­ta pla­ce­rar per­so­ner­na sig längs med vägre­nar och låt­sas att de har pro­blem med bi­len för att folk ska stan­na och vil­ja hjäl­pa till.

Po­li­sens tips är att in­te stan­na om du kän­ner dig osä­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.