Ny väg till nya vänner

KOM­PIS­DEJ­TING: NÄTTREND SOM VÄX­ER SIG STÖR­RE Allt fler söker nya vänner via nä­tet och ap­par. För Eme­lie Bengts­son och Ma­lin Le­vins­son blev fa­ce­book­grup­pen ”Hal­landstje­jer” starten på en ny ef­ter­läng­tad vän­skap.

Hallands Nyheter - - Nyheter - Jen­nie Pers­son 010-471 50 26 ∙ jen­nie.pers­son@hn.se

”Vi öpp­na­de upp vår låsta grupp. På en må­nad ha­de vi 200 med­lem­mar.”

EME­LIE BENGTS­SON, grun­da­re av ”Hal­landstje­jer”

Fjor­ton tje­jer från he­la Halland har sam­lats på café Mig­non i Var­berg. För vis­sa av dem är det förs­ta gång­en de träf­fas me­dan and­ra har va­rit på ti­di­ga­re träf­far. De fles­ta kän­ner in­te varand­ra se­dan in­nan ut­an har fått kon­takt ge­nom fa­ce­book­grup­pen ”Hal­landstje­jer”. Grup­pen star­ta­de i au­gusti för­ra året av 28-åri­ga Eme­lie Bengts­son från Slö­inge och 30-åri­ga Ma­lin Le­vins­son från Rolfstorp och går ut på att hit­ta nya vänner - när­ma­re be­stämt att kom­pis­dej­ta.

– FÖRST HA­DE vi en li­ten fa­ce­book­grupp som het­te ”Tjej­k­väll”. Vi var fy­ra tje­jer som var ute och åt och la­de upp bil­der på facebook. Då fick vi fle­ra kom­men­ta­rer som ”jag skul­le ock­så vil­ja va­ra med”, så vi öpp­na­de upp vår låsta grupp och byt­te namn på den. På en må­nad ha­de vi 200 med­lem­mar, sä­ger Eme­lie Bengts­son.

I dag har ”Hal­landstje­jer” näs­tan 580 med­lem­mar i åld­rar­na 16 till 70 år. Majoriteten är bo­satt i Halland och de träf­fas två till tre gång­er i må­na­den i Halm­stad, Fal­ken­berg el­ler Var­berg. Of­tast tar de en fi­ka, går ut och äter el­ler går och bowlar. Samt­li­ga är tje­jer - kil­lar tillåts in­te va­ra med.

– Det har va­rit någ­ra kil­lar som frå­gat men då har vi sagt nej. Vi vill in­te att det här ska bli ”ragg­nings­träf­far” ut­an här är man för att träf­fa nya vänner, sä­ger Eme­lie.

TREN­DEN ATT HIT­TA nya vänner via nä­tet väx­er sig allt stör­re. För­u­tom en upp­sjö av fa­ce­book­grup­per finns det fle­ra ap­par som in­rik­tar sig på just kom­pis­dej­ting. För samt­li­ga som träf­fas den här kväl­len hand­lar det om att ut­ö­ka um­gäng­eskret­sen.

– Man be­hö­ver vänner och i vux­en ål­der är det svårt att få nya kom­pi­sar. Det var lät­ta­re när man gick i sko­lan el­ler när man var ute och fes­ta­de mer. Men nu är det in­te li­ka lätt. Jag trä­nar ingen­ting och då är det jät­tesvårt för mig att hit­ta nya kom­pi­sar. Man går in­te fram till en kol­le­ga och frå­gar: hej, ska vi ta en fi­ka? På det här sät­tet känns det tillå­tet att frå­ga ef­tersom al­la är där av sam­ma an­led­ning, sä­ger Ma­lin Le­vins­son, som var den som star­ta­de grup­pen till­sam­mans med Eme­lie Bengts­son.

Vad söker du i en ny vän?

– Är­lig­het, spon­ta­ni­tet och en per­son som är lätt att um­gås med. Det sak­na­de jag in­nan men det har jag hit­tat i Eme­lie nu.

Kväl­lens fi­ka­träff fly­ter på bra och stäm­ning­en är hög mel­lan de ny­fun­na vän­ner­na som pra­tar om det mesta, men till en bör­jan hand­lar det of­tast om fa­milj, jobb och in­tres­sen.

– Många tyc­ker att det är ett väl­digt bra ini­ti­a­tiv för of­ta är det så att man in­te hit­tar på så myc­ket nytt. Man har job­bat på sam­ma jobb i tio år och allt ba­ra rul­lar på, då kanske man be­hö­ver nå­got som bry­ter av det där, sä­ger Eme­lie.

Är det ner­vöst att dej­ta nya vänner?

– Al­la är nog li­te ner­vö­sa och man är li­te pir­rig. Men så fort man sät­ter sig så släp­per det. Ef­ter hal­va ti­den by­ter vi plats så man får pra­ta med en ny per­son.

EN AV DEM som är på kom­pis­dejt för förs­ta gång­en är Ma­de­lai­ne An­ders­son från Var­berg.

– Det är trev­ligt det här. Jag be­hö­ver kom­ma ut och träf­fa nya vänner an­nars stan­nar jag väl­digt myc­ket hem­ma, sä­ger hon.

Även 26-åri­ga Li­sa­beth Kroll som bor ut­an­för Slö­inge är med för förs­ta gång­en.

– Al­la vill lä­ra kän­na nya vänner men jag tyc­ker att det sak­nas mö­tes­plat­ser för folk i vår ål­der att träf­fa and­ra. Många är så upp­tag­na med sin var­dag. Jag tyc­ker det här är ett trev­ligt ini­ti­a­tiv, sä­ger hon.

Till som­ma­ren ska man för­sö­ka ord­na en stör­re träff med grill­fest och då hop­pas Eme­lie Bengts­son att många nya an­sik­ten dy­ker upp.

– Folk vill va­ra mer so­ci­a­la och det här är jät­te­my­sigt och ro­ligt. Jag har träf­fat många un­der­ba­ra tje­jer.

ÖVER FÖRVÄNTAN. Eme­lie Bengts­son är en av grun­dar­na till fa­ce­book­grup­pen ”Hal­landstje­jer”. – Vi var in­te be­red­da på att det skul­le bli så många med­lem­mar, vi ha­de väl trott att 20-30 styc­ken skul­le gå med, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.