Fotboll för ge­men­skap och in­teg­ra­tion

Hallands Nyheter - - Falkenberg - VIKTORIA AN­DERS­SON viktoria.an­ders­son@hn.se

Myc­ket gläd­je och en­ga­ge­mang var det i Katri­ne­bergs id­rotts­hall un­der skär­tors­da­gen. 16 täv­lings­in­rik­ta­de fot­bollslag var med och spe­la­de i Ves­si­gecu­pen.

Spän­ning­en låg i luf­ten i Katri­ne­bergs id­rotts­hall i Ves­sige­bro. La­gen var pep­pa­de, ner­vö­sa och gav sitt allt ute på pla­nen. Mah­di To­hi­di är en av del­ta­gar­na i cu­pen:

– Det känns jät­te­bra, vi vann pre­cis med 1-0. Jag har in­te övat så myc­ket in­för cu­pen men har spe­lat myc­ket fotboll in­om­hus ti­di­ga­re.

In­tres­set för cu­pen har va­rit stort. 130 ung­do­mar i åld­rar­na 15 till 18 år var med och spe­la­de i to­talt 16 lag. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re är JERA Eta­ble­ra AB, som hål­ler i Ätra­da­lens ung­doms­bo­en­de för en­sam­kom­man­de barn och ung­do­mar. De har i sam­ar­be­te med Vin­bergs IF ar­ran­ge­rat cu­pen.

– Vi gjor­de det­ta gör att byg­ga bro­ar. Fotboll är en bra väg att nå fram och ska­pa ge­men­skap. Vi vill få med al­la, sä­ger Alan Abdali, en av ar­ran­gö­rer­na.

AR­RAN­GÖ­RER­NA UPP­LE­VER ATT sam­ar­be­tet gått väl­digt bra mel­lan dem.

– Det har va­rit bra för­e­nings­kopp­ling. Det känns kul att så många valt att va­ra med och hit­ta på nå­got ak­tivt nu un­der lo­vet, sä­ger Ste­fan Gustavs­son, trä­na­re för Vin­bergs IF och lä­ra­re.

Ar­ran­gö­rer­na vil­le få med bå­de

tje­jer och kil­lar till cu­pen. Av 130 del­ta­ga­re var det en­dast tre tje­jer som del­tog i cu­pen, i la­get BK Slarv­hult.

– Det känns li­te skräm­man­de men det känns bra att vi i al­la fall är tre tje­jer som är med, sä­ger Oliwia Berg in­nan mat­chen.

BK SLARV­HULT KOM på and­ra plats un­der cu­pen och fick bland an­nat pre­sent­kort på Stål­boms och In­ter­sport. Förs­ta plats, som gick till Ätra­da­lens ung­doms­bo­en­de, fick lik­nan­de pri­ser med en väs­ka upp­till.

Del­ta­gar­na El­vi­ra Johansson och Lin­néa Jo­sefs­son tyc­ker da­gen har gått bätt­re än för­vän­tat.

– Vi har bli­vit bätt­re kom­pi­sar i la­get och träf­fat nya män­ni­skor, för­kla­rar El­vi­ra Johansson.

Cu­pen är för­e­vi­gad i bå­de bild och film av Ham­se Ja­ma och Ab­du­rah­man Bashi­ir, som är med och fo­tar och fil­mar un­der Ves­si­ge Cu­pen.

– Vi har för­be­rett det­ta i un­ge­fär en vec­ka. Man kom­mer kun­na se våra fil­mer i Facebook-grup­pen ”Ves­si­ge Cu­pen”. Fil­mer­na kom­mer upp på Youtu­be med, be­rät­tar Ab­di­rah­man Bashi­ir.

Med ett stort en­ga­ge­mang bland många ung­do­mar och för­e­ning­ar märks att sam­man­håll­ning­en är stark.

– In­tres­set har va­rit stort och det är gläd­jan­de. Jag vill gär­na av­slu­ta med att sä­ga att det­ta in­te ha­de va­rit möj­ligt ut­an ett så­dant bra lo­kalt stöd. Vi har bli­vit väl­digt väl­kom­nan­de, av­slu­tar Alan Abdali.

”Vi gjor­de det­ta gör att byg­ga bro­ar. Fotboll är en bra väg att nå fram och ska­pa ge­men­skap. Vi vill få med al­la” ALAN ABDALI

ar­ran­gör

ARRANGÖRER. Ma­lin Åkqvist, Jan­ne Ede­narw, Hashim Ak­gum, Ste­fan Gustavs­son Ma­rie Hinz och Alan Abdali, är de som an­ord­nat Ves­si­gecu­pen.

Bild: VIKTORIA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.