Mis­s­tänkt här­va av tv-fusk

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

”Det finns uppe­mot ett ti­o­tal miss­tänk­ta och det kom­mer san­no­likt att bli fler” HENRIK RASMUSSON

kam­mar­å­kla­ga­re

Po­li­sen nys­tar i ett mis­s­tänkt pi­rat-tv-nät­verk. – Det har gjorts ett an­tal till­slag i Fal­ken­berg, sä­ger åkla­ga­ren Henrik Rasmusson.

Po­li­sen miss­tän­ker att fle­ra per­so­ner, bland an­nat i Fal­ken­berg, spri­der olov­lig till­gång till be­taltv i ett så kal­lat ”card scan­ning­nät­verk”.

KAM­MAR­Å­KLA­GA­RE Henrik Rasmusson vid In­ter­na­tio­nel­la åkla­gar­kam­ma­ren i Stock­holm är väl­digt för­te­gen och hän­vi­sar till den på­gåen­de för­un­der­sök­ning­en. Men viss in­for­ma­tion om det miss­tänk­ta tv-fus­ket har HN ta­git del av.

– Det finns uppe­mot ett ti­o­tal miss­tänk­ta och det kom­mer san­no­likt att bli fler, sä­ger Henrik Rasmusson.

DE MISS­TÄNK­TA PER­SO­NER­NA finns i Fal­ken­berg, men det kan även rö­ra sig om brotts­miss­tänk­ta på and­ra or­ter. I sam­band med en hus­rann­sa­kan i Fal­ken­berg har po­li­sen hit­tat av­kod­nings­ut­rust­ning. Som i sin tur kopp­las till tre per­so­ner i Halm­stads kom­mun, som miss­tänks för att ha av­ko­dat tv-sig­na­ler och på så sätt ska de ha slup­pit att be­ta­la för tv-ka­na­ler. Dock är ingen mis­s­tänkt fri­hets­be­rö­vad.

Brott mot av­kod­nings­la­gen kan ge höga ska­de­stånd och att ad­mi­ni­stre­ra ett pi­rat-tv-nät­verk kan ge fäng­el­se i upp till två år.

2013 rap­por­te­ra­de fle­ra me­di­er om en tv-pi­rat som döm­des till ett års fäng­el­se - och he­la 37 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd. Med hjälp av pi­rat­ko­der ha­de kun­der ta­git del av Ca­nal di­gi­tal och Via­sats ut­bud. Se­dan hös­ten 2014 är det ock­så straff­bart av va­ra kund i ett pi­rat-nät­verk.

I FEB­RU­A­RI I år rap­por­te­ra­de TT om att po­li­sen slog till mot fle­ra adres­ser i Mo­ra. Två per­so­ner an­hölls ef­tersom de miss­tänk­tes för att ha de­lat ut ko­der till kun­der som in­te har ett gil­tigt tv-abon­ne­mang.

Även un­der hös­ten 2016 slog Mal­mö­po­li­sen till mot ett bo­lag ef­ter miss­tan­kar om olov­lig dis­tri­bu­tion av tv-sänd­ning­ar. Det fanns miss­tan­kar om en om­fat­tad verk­sam­het som ha­de av­ko­dat när­ma­re 2000 ka­na­ler från främst Mel­la­nöstern och Nord­af­ri­ka. Tre per­so­ner an­hölls för brott mot upp­hovs­rättsla­gen och av­kod­nings­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.