Fal­ken­berg sat­te av­tryck på kon­gress

Hallands Nyheter - - Falkenberg - VIKTORIA AN­DERS­SON viktoria.an­ders­son@hn.se

S-kon­gres­sen slu­ta­de lyck­ligt för po­li­ti­ker­na i Fal­ken­berg. De­ras mo­tion om noll­vi­sion för mäns våld mot kvin­nor gick ige­nom på tre av fy­ra punk­ter.

– Det känns fan­tas­tiskt, jät­te­bra och vik­tigt. Vi är jät­te­nöj­da och be­red­da att pri­o­ri­te­ra det­ta sam­hälls­pro­blem. Ul­la Lin­den, med­lem i par­ti­et, skrev mo­tio­nen, be­rät­tar op­po­si­tions­rå­det Per Svens­son (S).

Tre av fy­ra punk­ter i mo­tio­nen gick ige­nom: 1) an­ta en noll­vi­sion för mäns våld mot kvin­nor. 2) Att ver­ka och säk­ra lång­sik­tig fi­nan­sie­ring av kvin­no­jou­rens verk­sam­he­ter. 3) Att ver­ka för att in­ten­si­fi­e­ra det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet. De­ras fjär­de punkt, som hand­la­de om att stäl­la hög­re krav på var­je kom­mun och ge ga­ran­ti för var­je kvin­na som söker hjälp för våld, gick dock in­te ige­nom.

– Det är vik­tigt att vi som fe­mi­nis­tiskt par­ti in­te ac­cep­te­rar att mäns våld mot kvin­nor fö­re­kom­mer. Vårt mål är att det helt ska för­svin­na. Det är höga mål och det in­ne­bär att man får pri­o­ri­te­ra det högt. Det är ett stort sam­hälls­pro­blem, sä­ger Per Svens­son.

För att må­len ska upp­nås kom­mer det krä­vas fö­re­byg­gan­de ar­be­te för ett mer jäm­ställt sam­häl­le.

– Det hand­lar om mäns at­ti­tyd mot kvin­nor, väl­fun­ge­ran­de kvin­no­jour och att en­kelt kun­na få skyd­dat bo­en­de. Vad tror du om möj­lig­he­ter­na till att nå må­len om noll­vi­sion?

– Jag tror det är möj­ligt. Vi för­bjöd bar­na­ga för gans­ka länge se­dan och i dag är Sverige en av län­der­na där bar­na­ga in­te är van­ligt fö­re­kom­man­de och in­te so­ci­alt ac­cep­ta­belt. Så det finns ex­em­pel på att det går att gö­ra det so­ci­alt oac­cep­ta­belt. Vi mås­te gö­ra det lät­ta­re för fa­mil­jer och kvin­nor att kom­ma ur vål­det.

Bild: SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA I HALLAND

OMBUD PÅ PLATS. Från väns­ter: Mar­git Bik, Je­a­net­te Qvist, An­ni­ta Asplid, Jo­han To­lins­son, Ros-ma­rie Ed­lund, Per Svens­son, Kristi­na Johansson och Mi­cael Arn­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.