När äg­gen rul­la­de på Val­lar­na. . .

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

”Nu är det pås­ka och äg­gen rul­la och gam­la gub­bar ska upp och stol­la.”

Den gam­la ram­san du­ger, för på Val­lar­na i Fal­ken­berg ha­de stol­lig­he­ter­na en hem­ort. Åt­minsto­ne un­der slu­tet av 1800-ta­let och bör­jan av 1900-ta­let fanns det an­led­ning att gå dit för att rul­la ägg på an­nan­dag påsk.

”Var det vac­kert vä­der an­nan­da­gen, blev vand­ring­en ut till Val­lar­na stor och all­män. Nu lek­tes ’än­ke­le­ken’ och ett fler­tal oli­ka ring­le­kar, men fram­förallt var det den så kal­la­de äggrull­ning­en som fång­a­de män­nens in­tres­se”, skrev An­ders Ljung i boken Ur Fal­ken­bergs stads histo­ria.

REGLERNA VARIERADE, MEN of­ta var det så att ett an­tal ägg pla­ce­ra­des i en gles lin­je i ne­der­kan­ten av en slänt. Se­dan gäll­de det att ut­för slän­ten rul­la sitt ägg så att nå­got ägg i ägg­lin­jen träf­fa­des. Där­med er­öv­ra­des det träf­fa­de äg­get el­ler nå­gon peng.

Så kul ha­de man förr.

För­mod­li­gen var det mest barn och ung­do­mar som rul­la­de ägg, en frid­sam syss­la med tan­ke på att de unga i stan an­nars fann ett visst nö­je i att slåss – sär­skilt i en kamp mel­lan det som kal­la­des i Nedre­byn och det som kal­la­des Övre­byn, en an­ta­go­nism mel­lan de stads­de­lar som ha­de Hal­lanäs­ga­tan som gräns­lin­je. De som hör­de till Nedre­byn ha­de ett visst över­tag ef­tersom ham­nen hör­de till de­ras ter­ri­to­ri­um. Där kun­de man hit­ta så­väl gat­sten, som skul­le skep­pas iväg, och rut­ten fisk. Bå­da ting­en var an­vänd­ba­ra som am­mu­ni­tion mot fi­en­den.

– Ham­nen räd­da­de vi all­tid, min­des ned­re­by­a­ren Har­ry Hed­ström i min­nes­bo­ken ”Har­rys histo­ria”.

Men påsken, ja.

VAL­LAR­NA VAR OCK­SÅ mö­tes­plat­sen för den som un­der påsk­tid vil­le äg­na sig åt ägg­pick­ning, el­ler

”käm­pa ägg” som var en mer lo­kal term. Äg­gen kun­de in­hand­las på plats, of­ta vac­kert må­la­de.

”Vid kamp­ning­en sat­sa­des i re­gel 2 el­ler 5 öre för var­je stöt. Äg­gen stöt­tes mot varand­ra, udd mot udd, bak mot bak. Det var ej värt att säl­ja löskok­ta ägg. Hän­de det­ta blev följ­den att säl­ja­ren ris­ke­ra­de att äg­gen ven om öro­nen på ho­nom”, skrev ur­ma­ka­ren Ernst An­ders­son (1878-1962) i si­na ned­teck­na­de min­nen.

In­ne­ha­va­ren av det ägg som sprack vid pick­ning­en gick allt­så för­lo­ran­de ur kam­pen.

Nu lär det ha fö­re­kom­mit fusk även i den­na syss­la, ge­nom att må­la­de ”ägg” av tor­kad le­ra smögs in och blev ex­tra stöt­säk­ra. Men den fus­ka­re som av­slö­ja­des rön­te kanske ett lik­nan­de öde som yng­ling­en som av­slö­ja­des med ett pors­lins­ägg i Sim­rishamn, länge ett starkt fäs­te för ägg­pick­ning­en; han blev kas­tad i hamn­bas­säng­en.

Nå­väl, med den­na hi­sto­ris­ka ut­vik­ning vill vi allt­så ba­ra att ni släng­er en lys­ten blick mot Val­lar­na un­der påsk­pro­me­na­den: Den som än­då fick rul­la el­ler käm­pa ägg!

HÅ­KAN BERGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.