Påsk­ha­ren ko

PÅSKFEST: VINDEN HAR VÄNT PÅ ASIGE FÖR­SKO­LA

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

För­sko­lan har ny­li­gen kom­mit ur en tuff pe­ri­od. På skär­tors­da­gen fi­ra­de de påsk med klas­sis­ka le­kar, påsk­kär­ring­ar och en påsk­mor­far.

”Kla­ra, fär­di­ga, RUL­LA!” Sjut­ton upp­spel­ta barn står på en kul­le med varsitt egen­må­lat ägg. På sig­nal från för­sko­le­lä­ra­ren Emi­lie Fri­man rul­lar de äg­gen ned­för lut­ning­en. En del tra­sas sön­der full­stän­digt i fal­let, and­ra kan åter­vän­das i le­ken om och om igen.

– Det är väl­digt, väl­digt hård­kok­ta ägg, sä­ger Emi­lie Fri­man.

Det är den klas­sis­ka påsk­le­ken Äggrull­ning som på­går.

– Vi har haft li­te mat­te­te­ma nu, så det här pas­sar bra. Bar­nen får se hur långt och fort äg­gen kan rul­la.

Asige för­sko­la har le­gat i bot­ten i till­syns­rap­por­ter, men i sam­band med en ny för­sko­le­chef har de ge­nom­gått en om­or­ga­ni­se­ring. På se­nas­te till­sy­nen fick de god­känt på al­la punk­ter, för­u­tom en som hand­la­de om att in­for­ma­tion till för­äld­rar­na.

– Vi käm­pa­de myc­ket med per­so­nal­brist, vil­ket gjor­de att barn­grup­pen blev oro­lig när det var många nya, sä­ger Emi­lie Fri­man som är den som har job­bat längst.

ELISABETH SALO OLS­SON till­träd­de som chef i au­gusti. Se­dan dess har de re­flek­te­rat över ar­bets­sät­tet.

– Det ska in­te ba­ra va­ra en för­va­ring. Det ska va­ra en plats där bar­nen lär sig och ut­veck­las, sä­ger hon.

Var­je vec­ka pra­tar de med bar­nen om vad de har lärt sig un­der vec­kan.

Un­der mor­go­nen har de må­lat ägg, ägg­kop­par och hö­nor och klätt

ÄGGRULL­NING. Sjut­ton färg­gla­da ägg for ner­för kul­len när Asige för­sko­la fi­ra­de påsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.