M till Asige

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

”Vi käm­pa­de myc­ket med per­so­nal­brist, vil­ket gjor­de att barn­grup­pen blev oro­lig när det var många nya” EMI­LIE FRI­MAN

för­sko­le­lä­ra­re

ut sig till påsk­kär­ring­ar. Al­var Karls­son som snart är tre år har valt en ny­ska­pan­de ut­kläd­nad.

– Jag är påsk­mor­far. Då ri­tar man här och se­dan är man fär­dig, sä­ger han och pe­kar mot över­läp­pen som är prydd av en svart mu­stasch.

När Äggrull­ning­en är av­slu­tad och de färg­gla­da ska­len lig­ger kra­scha­de i bac­ken är det dags för näs­ta lek – Ägg­fall­skärm.

ETT TYGSKYNKE RULLAS upp och bar­nen tar tag i varsin del. Ett ägg pla­ce­ras på skyn­ket och rullas fram och till­ba­ka, el­ler sna­ra­re ska­kas och hop­par om­kring. Må­let är att få äg­get att stan­na kvar på ty­get ut­an att fal­la ner på mar­ken. Det går i un­ge­fär mi­nut, in­nan det dim­per i bac­ken. Plöts­ligt up­pen­ba­rar sig en fi­gur med långa öron bakom knu­ten.

– Oj, så många det var här! Nu blev jag li­te ner­vös. Jag skul­le till Asige för­sko­la, har jag kom­mit rätt då?

Ett uni­sont ”jaaa” kom­mer från bar­nen och påsk­ha­ren får kom­ma in. Med sig har hon en korg med pre­sen­ter pus­sel och klis­ter­mär­ken till för­sko­lan.

Om det var den rik­ti­ga påsk­ha­ren el­ler in­te som dök upp är osä­kert. Men 4-åri­ga Lil­ly och El­len har si­na miss­tan­kar.

– Jag tror det var Emi­lie! Jag kän­de igen hen­ne på skor­na, sä­ger El­len och får med­håll från Lil­ly:

– Jag kän­de igen hen­ne på hå­ret.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.