Oklart om Uz­be­ki­stans var­ning nåd­de Sverige

In­for­ma­tion om Aki­lov på­stås ha skic­kats fö­re terror­då­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Uz­be­ki­stans sä­ker­hets­tjänst ha­de fö­re at­tac­ken i Stock­holm skic­kat in­for­ma­tion om den miss­tänk­te ter­ro­ris­ten Rakhmat Aki­lov till Sverige via ett an­nat väst­land, häv­dar lan­dets ut­ri­kesmi­nis­ter.

Sä­po kom­men­te­rar in­te upp­gif­ter­na – och UD sä­ger att in­for­ma­tio­nen ald­rig nåd­de dit.

Aki­lov ha­de band till terrorgrup­pen IS, sä­ger Uz­be­ki­stans ut­ri­kesmi­nis­ter Ab­du­la­ziz Ka­mi­lov en­ligt fle­ra ny­hets­by­rå­er.

– Ti­di­ga­re de­la­de Uz­be­kis­tan in­for­ma­tion om Rakhmat Aki­lov, som ge­nom­för­de terror­då­det i Stock­holm, med en väs­ter­ländsk part­ner, så att in­for­ma­tio­nen skul­le för­med­las till Sverige, sä­ger ut­ri­kesmi­nis­tern en­ligt rys­ka ny­hets­by­rån Interfax.

Det fram­går var­ken när in­for­ma­tio­nen ska ha läm­nats el­ler till vil­ket väs­ter­ländskt land. En­ligt Ka­mi­lov ha­de Aki­lov bli­vit re­kry­te­rad av IS ef­ter det att han läm­nat Uz­be­kis­tan och bo­satt sig i Sverige.

Den svens­ka Sä­ker­hetspo­li­sen vill in­te kom­men­te­ra upp­gif­ter­na.

–Vi kan var­ken be­kräf­ta el­ler de­men­te­ra den ty­pen av upp­gif­ter. Rent ge­ne­rellt kan jag sä­ga att vi har ett sam­ar­be­te med en rad sä­ker­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner, fram­för allt ute i Eu­ro­pa, sä­ger Karl Me­lin vid Sä­pos press­tjänst. Kan ni be­kräf­ta om in­for­ma­tio­nen har nått Sverige?

– Det vi ti­di­ga­re har sagt när det gäl­ler det här ären­det är att vi ha­de fått in en­sta­ka un­der­rät­tel­se­upp­gif­ter som in­te gick att be­läg­ga. Och det var un­der för­ra året.

Utri­kes­de­par­te­men­tet sä­ger sig ald­rig ha fått in­for­ma­tio­nen som Ka­mi­lov syf­tar på.

–UD har in­te fått nå­gon så­dan in­for­ma­tion, sä­ger Victo­ria Bell vid UD:S press­tjänst.

Den 39-åri­ge uz­be­ken Rakhmat Aki­lov är häk­tad på san­no­li­ka skäl mis­s­tänkt för last­bil­s­at­tac­ken på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm. Han har er­känt då­det.

Aki­lov ef­ter­lys­tes av Uz­be­kis­tan i feb­ru­a­ri i år mis­s­tänkt för brott för­e­na­de med re­li­giös ex­tre­mism, upp­gav en käl­la in­om det uz­be­kis­ka rätts­vä­sen­det ti­di­ga­re i vec­kan för Interfax. Fal­let öpp­na­des på grund av ”pro­duk­tion el­ler sprid­ning av ma­te­ri­al som ut­gjor­de ett hot mot all­män sä­ker­het” och ”del­ta­gan­de i re­li­giö­sa och ex­tre­mis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner”, upp­ger käl­lan.

Sam­ti­digt kom upp­gif­ter om att Aki­lov un­der 2015 ska ha för­sökt att ta sig till Sy­ri­en från Tur­ki­et, men se­dan gri­pits och de­por­te­rats till Sverige. In­te hel­ler det vill Sä­po kom­men­te­ra.

Ex­per­ter som TT ta­lat med sä­ger att Uz­be­ki­stans ut­ta­lan­de kan va­ra tro­vär­digt men går att ifrå­ga­sät­ta.

– Den uz­be­kis­ka ut­ri­kesmi­nis­tern är en av de mest an­sed­da se­nio­ra di­plo­ma­ter­na de haft. Han har ett gott an­se­en­de, det är in­te en per­son som kas­tar ur sig vad som helst, sä­ger Cen­tra­la­si­en­kän­na­ren Svan­te Cor­nell vid In­sti­tu­te for Secu­ri­ty and De­ve­lop­ment Po­li­cy.

– Se­dan finns det ett syf­te i att han sä­ger det­ta, och syf­tet är att ra­di­ka­la uz­be­kis­ka med­bor­ga­re har va­rit en stor strids­frå­ga mel­lan Uz­be­kis­tan och väst­värl­den, där många i väst­värl­den, sär­skilt i Sverige, USA och Stor­bri­tan­ni­en, pe­kar på in­to­le­ran­sen som finns mot de ic­ke tra­di­tio­nel­la re­li­giö­sa grup­pe­ring­ar­na i lan­det, och att det i sin tur är nå­got som fö­der ter­ro­rism.

Cen­tra­la­si­en­kän­na­ren Torg­ny Hin­ne­mo, som va­rit UD:S ana­ly­ti­ker för det for­na Sov­je­tu­ni­o­nens nu­me­ra su­ve­rä­na sta­ter, är mer osä­ker till ut­ta­lan­det.

– Upp­gif­ter­na är så knapp­hän­di­ga så oav­sett var­i­från de ha­de kom­mit är det väl­digt svårt att dra någ­ra slut­sat­ser.

Jo­han­nes Cle­ris/tt An­ni­ka Au­gustsson/tt

Niklas Svahn/tt

FOTO: PO­LI­SEN FOTO: AN­DERS WIKLUND/TT

Har er­känt. Uz­be­ken Rakhmat Aki­lov är häk­tad på san­no­li­ka skäl mis­s­tänkt för last­bil­s­at­tac­ken på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm. Han har er­känt då­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.