Greps för mor­det på Zai­da Ca­talán

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Myn­dig­he­ter i Kon­go-kins­ha­sa har gri­pit en per­son mis­s­tänkt för mor­det på Fn-svens­kan Zai­da Ca­talán.

Rätts­sä­ker­he­ten i lan­det är låg och det är in­te ovan­ligt att syn­da­boc­kar ut­ses, sä­ger Afrika­kän­na­ren Maria Eriks­son Baaz.

Yt­ter­li­ga­re en mis­s­tänkt greps men lyc­ka­des rym­ma, sä­ger Joseph Pon­de, som är lan­dets högs­ta mi­li­tär­å­kla­ga­re. Fy­ra po­li­ser som an­sva­ra­de för att vak­ta de miss­tänk­ta har där­för ock­så gri­pits. Han anger in­te när gri­pan­det ska ha skett. Pon­de be­skri­ver den grip­ne som en ”re­bell”, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Reuters.

Zai­da Ca­talán och hen­nes ame­ri­kans­ke kol­le­ga Mi­chael Sharp för­des bort den 13 mars till- sam­mans med sin tolk. De hit­ta­des dö­da ett par vec­kor se­na­re.

Rätts­sä­ker­he­ten är ge­ne­rellt låg i lan­det, även om många för­bätt­ring­ar setts på se­na­re år, in­te minst in­om mi­li­tär­dom­sto­lar­na, för­kla­rar pro­fes­sor Maria Eriks­son Baaz vid In­sti­tu­tio­nen för glo­ba­la stu­di­er vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. Hon fors­kar själv om bland an­nat om kon­go­le­sis­ka re­ge­rings­ar­mén.

– Det är gans­ka van­ligt att syn­da­boc­kar ut­ses som får ta straf­fet i stäl­let för den skyl­di­ge, om den skyl­di­ge har myc­ket re­sur­ser el­ler kon­tak­ter högt upp i den po­li­tis­ka el­ler mi­li­tä­ra hi­e­rar­kin, sä­ger hon till TT.

Mor­det på de två FN­ex­per­ter­na har väckt stor in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het och ris­ken är stor att man för­sö­ker hit­ta en syn­da­bock för att snabbt kla­ra upp brot­tet, tror hon. Britt-ma­rie Sei­bold/tt

Da­ni­el Al­sén/tt

FOTO: TT/ARKIV

Zai­da Ca­talán fick i ju­li 2016 upp­dra­get att del­ta i FN:S ex­pert­grupp för Kon­go-kins­ha­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.