Ki­na: Al­la för­lo­ra­re i ett krig om Nordkorea

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En mi­li­tär kon­flikt om Nordkorea kan bry­ta ut ”i vil­ken stund som helst”, sä­ger Ki­nas ut­ri­kesmi­nis­ter Wang Yi.

Var­ning­en kom­mer ef­ter att USA:S pre­si­dent lo­vat att ta itu med ”pro­ble­met” Nordkorea och sam­ti­digt som värl­den be­fa­rar att dik­ta­tu­ren för­be­re­der än­nu ett kärn­va­pen­test.

– Om ett krig bry­ter ut blir re­sul­ta­tet en si­tu­a­tion där al­la är för­lo­ra­re och där det in­te finns någ­ra vin­na­re, sa­de Wang Yi un­der en ge­men­sam press­kon­fe­rens i går med sin franske kol­le­ga Je­an-marc Ay­rault i Pe­king.

Trump har upp­re­pa­de gång­er sagt att han kom­mer att hind­ra Nordkorea från att ut­veck­la en kärn­va­pen­strids­spets som skul­le kun­na nå USA. För en vec­ka se­dan be­ord­ra­de han en grupp ame­ri­kans­ka ör­logs­far­tyg att flyt­ta sig när­ma­re Ko­re­a­halvön, i vad som ses som en styr­ke­upp­vis­ning mot Nord­ko­re­as le­da­re Kim Jong-un.

– Nordkorea är ett pro­blem, pro­ble­met kom­mer att han­te­ras, sa­de Trump.

På Twit­ter ut­tryck­te Trump för­tro­en­de för att Ki­na, Nord­ko­re­as en­da al­li­e­ra­de, kom­mer att han­te­ra Nordkorea på ett kor­rekt sätt, men att USA och dess al­li­e­ra­de kom­mer att trä­da in om Ki­na in­te lyc­kas.

USA:S mi­li­tär­hög­kvar­ter Pen­ta­gon vill in­te kom­men­te­ra upp­gif­ter om möj­li­ga fö­re­byg­gan­de åt­gär­der mot Nordkorea. Men en ano­nym råd­gi­va­re i Vi­ta hu­set häv­dar att mi­li­tä­ra al­ter­na­tiv mot re­gi­men i Nordkorea ”re­dan hål­ler på att ut­vär­de­ras”, ef­tersom nya va­pen­tes­ter är att vän­ta.

Färs­ka rap­por­ter vi­sar att Nordkorea kan va­ra re­do att ge­nom­fö­ra ett nytt kärn­va­pen­prov vid testan­lägg­ning­en Pung­gye-ri. Och det spe­ku­le­ras om att lan­det ska ge­nom­fö­ra en ny ra­ketupp­skjut­ning, el­ler än­nu en prov­spräng­ning, när lan­det fi­rar 105-års­ju­bi­le­et av lan­dets grun­da­re Kim Il-sungs fö­del­se – So­lens dag – i dag. (Tt-afp-reuters)

FOTO: WONG MAYE-E/AP

Många är oro­li­ga för att Kimjong Un ska ge­nom­fö­ra ett nytt kärn­va­pen­prov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.