1,3 mil­jar­der till­ba­ka till bi­stånd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ASYLMOTTAGANDET. Kost­na­der­na för asylmottagandet har mins­kat med 1,3 mil­jar­der kro­nor in­om ra­men för bi­stånds­kas­san. Peng­ar­na ska nu i stäl­let gå till­ba­ka till bi­stånds­bud­ge­ten och bland an­nat kom­pen­se­ra USA:S pre­si­dent Do­nald Trumps be­sked om att dra ner på stöd till sex­u­ell och re­pro­duk­tiv häl­sa i and­ra län­der, fö­re­slår re­ge­ring­en i vår­bud­ge­ten ef­ter en över­ens­kom­mel­se med Väns­ter­par­ti­et.

Peng­ar­na ska ock­så gå till män­ni­skor drab­ba­de av svält och tor­ka sö­der om Sa­ha­ra, och mot­ver­ka kli­mat­för­änd­ring­ar­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.