Vattenbristen blir allt vär­re

Lant­bru­kar­na, vat­ten­krä­van­de in­du­stri­er och od­la­re ris­ke­rar att drab­bas ex­tra hårt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Be­tyd­ligt stör­re om­rå­den än för­ra året kan kom­ma att drab­bas av vat­ten­brist i som­mar.

Sto­ra de­lar av Gö­ta­land, Sve­a­land och syd­öst­ra Norr­land ris­ke­rar att drab­bas.

Lant­bru­kar­na, vat­ten­krä­van­de in­du­stri­er och al­la od­la­re ris­ke­rar att drab­bas ex­tra hårt.

En ny kart­lägg­ning av Sve­ri­ges geo­lo­gis­ka un­der­sök­ning (SGU) vi­sar att sto­ra de­lar av Sverige ris­ke­rar att drab­bas av vat­ten­brist i som­mar.

– Jag har fak­tiskt ald­rig va­rit med om så här lå­ga ni­vå­er den här ti­den på året, sä­ger Bo Thun­holm, mång­å­rig hyd­ro­geo­log och pro­jekt­le­da­re för över­vak­ning­en av grund­vat­ten­ni­vå­er­na på SGU.

Öre­bro, Got­land, Halm­stad, La­holm och söd­ra Öland har re­dan be­slu­tat om be­vatt­nings­för­bud i som­mar.

I des­sa om­rå­den blir det allt­så för­bju­det att fyl­la poo­ler, tvät­ta bi­len el­ler vatt­na gräs­mat­tan med slang el­ler an­vän­da hög­tryckstvätt.

An­led­ning­en är dock in­te att vi svens­kar slö­sar med vatt­net.

– I dag lig­ger hus­hålls­för­bruk­ning­en på cirka 140 li­ter per per­son och dygn. För tju­go år se­dan var den 215 li­ter. Ef­fek­ti­va­re to­a­let­ter och hus­hålls­ma­ski­ner kan till stor del för­kla­ra minsk- ning­en, sä­ger Gull­vy He­den­berg, drick­vat­ten­ex­pert på bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svenskt Vat­ten.

I stäl­let är or­sa­ken geo­lo­gisk, el­ler rät­ta­re sagt me­te­o­ro­lo­gisk. Det har reg­nat och snö­at för li­te, helt en­kelt, vil­ket har på­ver­kat grund­vat­ten­ni­vå­er­na i mar­ken.

– Det har re­sul­te­rat i lå­ga el­ler myc­ket lå­ga grund­vat­ten­ni­vå­er i sto­ra de­lar av Gö­ta­land, Sve­a­land och syd­öst­ra Norr­land, det vill sä­ga be­tyd­ligt stör­re om­rå­den än för­ra året, sä­ger Bo Thun­holm.

– Det som är mest stö­ran­de är att vi in­te kan räk­na med sam­ma på­fyll­ning av grund­vatt­net in­för som­ma­ren som vi bru­kar se den här ti­den på året tack va­re snö­smält- ning­en, ef­tersom det näs­tan va­rit obe­fint­ligt snötäc­ke på många plat­ser, sä­ger Bo Thun­holm.

En tom pool el­ler brun gräs­mat­ta är dock ingen­ting mot det hot som vattenbristen ut­gör mot in­du­strin, od­lar­na och lant­bru­kar­na.

Jo­han Ålund, lant­bru­ka­re på Öland, vars brunn si­na­de re­dan den 18 feb­ru­a­ri i år, en må­nad ti­di­ga­re än för­ra året, hop­pas att tu­ris­ter och and­ra är li­ka duk­ti­ga på att snå­la med vatt­net i år som i fjol.

– Lä­get är all­var­ligt, fram­för allt för de på öst­ra si­dan av ön som in­te är kopp­la­de till det kom­mu­na­la nä­tet, sä­ger han.

Vät­tern är ock­så drab­bad. Där har vatt­net in­te va­rit så lågt se­dan 1970-ta­let. Nå­gon akut vat­ten­brist för hus­hål­len el­ler de som är be­ro­en­de av vat­ten från Vät­tern är det in­te.

Där­e­mot är ge­nom­ström­ning­en i Mo­ta­la vat­ten­kraft­verk ba­ra en bråk­del mot nor­malt. Dess­utom är pas­sa­gerar­tra­fi­ken på Gö­ta ka­nal i fa­ra. För att kom­ma in och ut ur Vät­tern mås­te bå­tar­na pas­se­ra slus­sar som krä­ver ett vat­ten­djup på minst 2,97 me­ter.

– Just nu lig­ger vi pre­cis på grän­sen, sä­ger Ro­ger Alt­sä­ter, vd för det stat­li­ga Göta­ka­nal­bo­la­get.

På si­na håll görs dock in­sat­ser för att kom­ma till­rät­ta med den ho­tan­de vattenbristen.

I Karls­kro­na, till ex­em­pel, dras just nu en vat­ten­led­ning från Jämjö vat­ten­verk till Få­gel­ma­ra i öst­ra Ble­kinge som drab­ba­des hårt av för­ra årets tor­ka.

– Vi läg­ger en led­ning som ska kun­na le­ve­re­ra 70 ku­bik­me­ter vat­ten per tim­me. Sträck­ning­en är en mil och kos­tar kom­mu­nen tio mil­jo­ner kro­nor, sä­ger Ola Gren, Va-chef i Karls­kro­na kom­mun.

I Få­gel­ma­ra, be­rät­tar han, har grund­vat­ten­ni­vån sjun­kit 20–30 me­ter på ba­ra någ­ra år och lig­ger nu 60 me­ter un­der marky­tan.

– Vi har ald­rig haft så lågt grund­vat­ten vid den här ti­den på året som vi har nu, sä­ger Ola Gren.

Jo­han Nils­son/tt

FOTO: JO­HAN NILS­SON/TT KÄL­LA: SGU MED FLE­RA

Kost­samt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.