Jät­te­bomb upp­ges ha dö­dat 36 Is-med­lem­mar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

USA har släppt den störs­ta kon­ven­tio­nel­la bomb som nå­gon­sin har an­vänts i strid mot ett stort grott­sy­stem där IS tros göm­ma sig.

Minst 36 med­lem­mar av terrorgrup­pen IS upp­ges ha dö­dats.

– Ex­plo­sio­nen var den störs­ta jag nå­gon­sin har sett, lå­gor­na spred sig över he­la om­rå­det, sä­ger Es­mail Shin­wa­ri, gu­ver­nör i Achin, till ny­hets­by­rån AFP.

Den jät­te­li­ka bom­ben GBU43 träf­fa­de grott­sy­ste­met i Achin-di­strik­tet i Nang­ar- har-pro­vin­sen i Af­gha­nis­tan kloc­kan 19.32 lo­kal tid i tors­dags, en­ligt USA:S Af­gha­ni­stanstyr­kor. En af­ghansk mi­li­tärkäl­la sä­ger att bom­ben fick mar­ken att ska­ka ”som vid en jord­bäv­ning”, rap­por­te­rar AFP.

– Män­ni­skor har bör­jat läm­na om­rå­det av räds­la för fler bom­ber, sä­ger han.

”Som en följd av bomb­ning­en för­stör­des vik­ti­ga Is-göm­stäl­len och tun­nel­sy­stem, och 36 Is-kri­ga­re dö­da­des”, upp­ger det af­ghans­ka för­svars­de­par­te­men­tet.

En ta­les­per­son för lan­dets re­ge­ring sä­ger att inga ci­vi­la dö­da­des i an­fal­let, och att bom­ben en­dast för­stör­de den bas som IS an­vän­de för att ge­nom­fö­ra at­tac­ker mot and­ra de­lar av Nangar­har­pro­vin­sen.

I ett ut­ta­lan­de via sitt pro­pa­gan­da­or­gan Amaq för­ne­kar terrorgrup­pen IS att den haft någ­ra för­lus­ter vid hän­del­sen. ”Sä­ker­hetskäl­la för­ne­kar för Amaq någ­ra dö­da el­ler ska­da­de i går­da­gens ame­ri­kans­ka at­tack i Nangar­har där en GBU-43 an­vän­des”, upp­ger Amaq en­ligt AFP.

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump kal­lar an­grep­pet ”väl­digt, väl­digt fram­gångs­rikt”.

Vil­ka ska­dor bomb­ning­en lett till hål­ler på att ut­re­das, upp­ger Bill Sal­vin, ta­les­per­son för de ame­ri­kans­ka Af­gha­ni­stanstyr­kor­na.

Sal­vin sä­ger att om­rå­det val­des ut för att upp­nå max­i­mal ef­fekt mot IS, sam­ti­digt som ci­vi­la of­fer skul­le und­vi­kas.

En­ligt per­so­ner som har un­der­sökt plat­sen i för­väg ska inga ci­vi­la ha fun­nits i om­rå­det.

Erik Pauls­son Rönn­bäck/tt

FOTO: EGLIN AIR FORCE BA­SE/AP

GBU-43 Mo­ab-bom­ben bru­kar kal­las ”al­la bom­bers mo­der”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.