Fak­ta: Grund­vat­ten och yt­vat­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I Sverige kom­mer kran­vatt­net an­ting­en från så kal­lat yt­vat­ten från sjö­ar el­ler and­ra vat­ten­drag el­ler så tas det från grund­vatt­net i brun­nar el­ler stör­re vat­ten­ma­ga­sin som rull­stenså­sar.

Ibland hand­lar det om en kom­bi­na­tion. Öre­bro och när­lig­gan­de kom­mu­ner, till ex­em­pel, tar sitt vat­ten från Svar­tån, ge­nom så kal­lad konst­gjord in­filt­ra­tion. Vatt­net pum­pas upp till en ås där det får fil­tre­ras in­nan det tap­pas läng­re ner från åsen, vil­ket är en för­hål­lan­de­vis dyr och om­ständ­lig pro­cess.

På grund av vattenbristen pla­ne­rar nu Öre­bro och sju and­ra kom­mu­ner att bör­ja ta vat­ten från Vät­tern i stäl­let. Det­ta med hjälp av en fy­ra mil lång berg­tun­nel. Det dricks­vat­ten som pro­du­ce­ras av vat­ten från Vät­tern kal­las för rå­vat­ten för drick­vat­tens­pro­duk­tion och tas på 20—30 me­ters djup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.