Flytt slår hårt mot myn­dig­het

”Många har sagt upp sig el­ler sökt tjänst­le­digt”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Per­so­nal som går på knä­na, in­ställ­da mö­ten och gransk­ning­ar som drar ut på ti­den. Re­ge­ring­ens beslut att flyt­ta Fas­tig­hets­mäk­lar­in­spek­tio­nen till Karl­stad har fått 14 av 18 an­ställ­da att hop­pa av.

– Det är jät­te­vik­tigt att den här in­spek­tio­nen fun­ge­rar, sä­ger Erik Ols­son, ord­fö­ran­de för Fas­tig­hets­mäk­lar­för­bun­det.

I hös­tas be­slu­ta­de re­ge­ring­en att Fas­tig­hets­mäk­lar­nämn­den ska flyt­tas från Stock­holm till Karl­stad som ett led i att ut­lo­ka­li­se­ra stat­li­ga jobb ut i lan­det – flyt­tar som of­ta blir dyra och får sto­ra kon­se­kven­ser för be­rörd verk­sam­het, så ock­så den­na. Se­dan be­slu­tet om flyt­ten togs har näs­tan he­la per­so­nal­styr­kan slu­tat och nu går gransk­ning­en av mäk­lar­bran­schen på spar­lå­ga.

– Många har sagt upp sig el­ler sökt tjänst­le­digt. Vi är i mitte­mel­lan­lä­ge just nu kan man sä­ga, sä­ger myn­dig­hets­che­fen Eva West­berg som i dags­lä­get in­te själv kan sä­ga om hon kom­mer att job­ba kvar ef­tersom hen­nes för­ord­na­de går ut i mars näs­ta år.

Si­tu­a­tio­nen har del­vis lösts ge­nom till­fäl­ligt an­ställ­da och re­kry­te­ring av ny per­so­nal som vän­tas in framåt som­ma­ren.

Ären­de­han­te­ring­en tar nu ”be­tyd­ligt läng­re” tid än van­ligt. Mö­ten har fått stäl­las in på grund av det ”myc­ket an­sträng­da” per­so­nallä­get, som myn­dig­he­ten skri­ver i ett ny­hets­brev.

Det får kon­se­kven­ser på myn­dig­he­tens ar­be­te, en­ligt Eva West­berg. Re­gi­stre­ring­ar i fas­tig­hets­mäk­lar­re­gist­ret pri­o­ri­te­ras.

– Men den lö­pan­de hand­lägg­ning­en av till­syn­sä­ren­den hin­ner vi in­te med just nu, sä­ger hon.

Må­let är att ett till­syn­sä­ren­de ska ta i snitt sex må­na­der. Vid års­skif­tet låg det på sju må­na­der och kom­mer att bli läng­re än så, oklart hur myc­ket, en­ligt Eva West­berg.

All­var­ligt, an­ser mäk­lar­bran­schen.

– Det är oer­hört be­klag­ligt att en på­tving­ad flytt ska på­ver­ka en hel bransch, sä­ger Erik Ols­son.

Fas­tig­hets­mäk­lar­in­spek­tio­nen ser till att mäk­lar­na föl­jer de ra­mar och reg­ler som finns på mark­na­den. Van­li­ga ären­den hand­lar om mäkla­re som bry­ter mot för­bu­det mot att an­vän­da lock­pri­ser. Med en skad­skju­ten kon­trollin­stans blir det då kanske fritt fram för mäk­lar­na. Men det är ab­so­lut ing­et som Erik Ols­son väl­kom­nar.

–Det är un­ge­fär som att sä­ga att det är bra att det in­te finns tra­fik­kon­trol­ler på vägar­na, då kan jag kö­ra så fort jag vill. Det hål­ler in­te.

I bör­jan av året kom en ut­red­ning fram till att 10 000 stat­li­ga jobb bor­de flyt­ta ut i lan­det för att ge en mer le­van­de lands­bygd. Men er­fa­ren­he­ter­na av ti­di­ga­re flyt­tar, av bland and­ra Kon­su­ment­ver­ket och Pa­tent- och re­gi­stre­rings­ver­ket, är ing­et vi­da­re. Riks­re­vi­sio­nen har kon­sta­te­rat att ut­flytt­ning­en bli­vit dyr och myn­dig­he­ter­nas verk­sam­het har bli­vit li­dan­de.

Ol­le Lind­ström/tt

Erik Ols­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.