Tu­sen­tals får läm­na be­läg­ra­de stä­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Tu­sen­tals ci­vi­la och re­bel­ler har eva­ku­e­rats från fy­ra be­läg­ra­de stä­der i Sy­ri­en. Eva­ku­e­ring­en sker ef­ter en upp­gö­rel­se mel­lan re­bel­ler och re­gi­men som slu­tits med hjälp av Qa­tar och Iran.

En­ligt op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et, som be­va­kar kri­get från Stor­bri­tan­ni­en, har om­kring 5 000 män­ni­skor, där­ibland 1 300 re­ge­rings­trog­na mi­lis­män, fått läm­na de re­ge­rings­kon­trol­le­ra­de stä­der­na Fu­aa och Kafraya i Id­lib­pro­vin­sen. Med­ar­be­ta­re till ny­hets­by­rån AFP räk­na­de till minst 80 bus­sar.

Där­till har 2200 män­ni­skor, av dem 400 re­bel­ler, fått läm­na de re­bell­kon­trol­le­ra­de stä­der­na Za­ba­da­ni och Ma­daya.

–Det är en väl­digt svår käns­la när du ser dem som be­läg­rat dig, och har för­sökt dö­da dig med hung­er och bom­bar­de­mang, mitt fram­för dig, sä­ger Am­jad al-ma­leh som pre­cis läm­nat Ma­daya.

Re­bel­ler som valt att läm­na stä­der­na upp­ges ha fått ta med sig lät­ta va­pen på bus­sar­na. Samt­li­ga ge­nom­sök­tes när de kom in på re­gim­kon­trol­le­rat om­rå­de.

– De fles­ta pas­sa­ge­rar­na är kvin­nor och barn som bör­ja­de sam­las re­dan i går kväll, och som vän­ta­de he­la nat­ten ute i ky­lan, sä­ger al-ma­leh.

–Ma­daya grät i dag – de som stan­na­de och de som gav sig av.

Lik­nan­de ar­range­mang har ti­di­ga­re kri­ti­se­rats; de de­lar upp be­folk­ning­en ef­ter et­nis­ka och re­li­giö­sa skil­je­lin­jer. Eva­ku­re­ring­en vän­tas om­fat­ta över 30 000 män­ni­skor. (TT-AFP)

FOTO: AP/ARKIV

Från stä­der­na Ma­daya and Za­ba­da­ni i Sy­ri­en eva­ku­e­ra­des män­ni­skor i bus­sar den 12 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.