Påsklamm en brist­va­ra

Många ut­ma­ning­ar för svensk lamm­pro­duk­tion – ”Svens­kar då­li­ga på lammkött”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Ce­ci­lia Klin­tö/tt

All­hel­go­na­lamm ha­de va­rit en bätt­re idé än påsklamm i Sverige, men lam­met på påsk­bor­det blir en allt star­ka­re tra­di­tion.

De som vill ha färskt, svenskt lammkött upp­täc­ker snabbt att det är en brist­va­ra.

– Svens­kar är väl­digt då­li­ga på lammkött, kon­sta­te­rar Karl Aresk­ough när vi går in i får­ha­gen i Klinga­välsåns dal­gångs na­tur­re­ser­vat nä­ra Blen­tarp i söd­ra Skå­ne.

Lamm­pro­du­cen­ter­na kan å ena si­dan gläd­ja sig åt ett växande in­tres­se för lamm – ge­nom­snitts­svens­ken äter nu 1,8 ki­lo om året, ett halvt ki­lo mer än för tio år se­dan. Å and­ra si­dan är det svårt att få till lön­sam­he­ten. Kon­kur­ren­sen från bil­li­ga­re im­port­lamm, främst från Nya Ze­e­land, är sten­hård.

Karl Aresk­oug­hs 100 får är i förs­ta hand na­tur­vår­da­re. Han får be­talt för att de ska hål­la na­tur­re­ser­va­tet be­tat. De må­nads­gam­la lam­men, som ängs­ligt föl­jer si­na mam­mor när vall­hun­den Zi­ta sam­lar ihop dem in­för fo­to­gra­fe­ring­en, är till hälf­ten vi­ta och till hälf­ten svar­ta, and­ra är bru­na.

De ovan­li­ga fär­ger­na be­ror på de­ras del­vis syd­af­ri­kans­ka ur­sprung – Karl Aresk­ough för­sö­ker av­la fram en kors­ning som tål bå­de ky­la och svensk vär­me­böl­ja, sam­ti­digt som de ska kla­ra sig på för­hål­lan­de­vis mag­ra be­tes­mar­ker.

To­mas Ols­son, ord­fö­ran­de för Sve­ri­ges Lamm­pro­du­cen­ter, an­ser att det finns två star­ka ar­gu­ment för att väl­ja svenskt lammkött i stäl­let för im­por­te­rat:

– Vi ku­pe­rar in­te svan­sar­na och ka­stre­rar in­te bagg­lam­men. I Sverige är det för­bju­det med ope­ra­ti­va in­grepp ut­an be­döv­ning.

Att pro­duk­tio­nen av svenskt lamm in­te ökat li­ka myc­ket som nöt- och fläsk­pro­duk­tio­nen be­ror på att de långa vint­rar­na och det kal­la kli­ma­tet här med­för hög­re kost­na­der. Men de se­nas­te tio åren har svensk lamm­pro­duk­tion ökat med 20 pro­cent och To­mas Ols­son har på känn att många nya upp­fö­da­re är på gång.

– Det är många som ring­er och det är många som vill kö­pa tac­kor. Det är ett stort in­tres­se.

Karl Aresk­ough gläds över lam­mets växande po­pu­la­ri­tet i Sverige och hop­pas att näs­ta steg ska bli att kon­su­men­ter­na får upp ögo­nen för and­ra de­tal­jer än själ­va lamm­steken.

– Till ex­em­pel en gry­ta på lammhals, det är väl­digt gott. Det går näs­tan in­te att be­skri­va.

Hans påsklamm är re­dan slak­ta­de och sål­da. Vin­ter­tid mås­te lam­men hål­las in­om­hus och då väx­er de lång­sam­ma­re och blir där­för dy­ra­re att pro­du­ce­ra.

– De har in­te fått så myc­ket sol och färskt gräs. Det blir så myc­ket bätt­re kva­li­tet om de slak­tas på hös­ten, men folk vill ha färskt lamm till påsk. Jag för­sö­ker till­go­do­se al­la sma­ker.

FOTO: JO­HAN NILS­SON/TT

Får­bon­de. Karl Aresk­ough gläds över lam­mets växande po­pu­la­ri­tet i Sverige och hop­pas att näs­ta steg ska bli att kon­su­men­ter­na får upp ögo­nen för and­ra de­tal­jer än själ­va lamm­steken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.