Bil­li­ga ta­blet­ter kan va­ra li­ka bra

JÄMFÖRELSE: Många kö­per de mest kän­da va­ru­mär­ke­na – men ge­nom att väl­ja en helt lik­vär­dig ta­blett med an­nan för­pack­ning kan du spa­ra myc­ket peng­ar.

Hallands Nyheter - - Konsument - LOT­TA HEDIN kon­su­ment@gp.se

Mel­lan april och ju­ni skju­ter för­sälj­ning­en av al­ler­gi­me­di­ci­ner i höj­den i Sverige. He­la 25 pro­cent av svens­kar­na be­döms ha pro­blem med pol­le­nal­ler­gi, och för många är de re­cept­fria al­ler­gi­tablet­ter­na ett mås­te. Men det går att spa­ra många hund­ra­lap­par be­ro­en­de på vil­ken pro­dukt du väl­jer.

TABLETTERNA CLARITYN och Lo­rata­din Acta­vis är ett ex­em­pel. De in­ne­hål­ler sam­ma verk­sam­ma äm­ne i sam­ma kon­cent­ra­tion och har en­ligt Lä­ke­me­dels­ver­ket sam­ma me­di­cins­ka ef­fekt. Skill­na­den är ba­ra att det ena kan kos­ta så li­te som sjut­tio öre styck me­dan det and­ra kan kos­ta sex kro­nor styck – mer än åt­ta gång­er så myc­ket.

För­kla­ring­en är att ett lä­ke­me­dels­fö­re­tag som tar fram ett nytt lä­ke­me­del får en­sam­rätt att säl­ja det un­der en viss tid. När pa­ten­tet gått ut kan and­ra fö­re­tag till­ver­ka lik­vär­di­ga lä­ke­me­del med sam­ma verk­sam­ma äm­ne. Kon­kur­ren­sen pres­sar pri­ser­na. Men ori­gi­nal­till­ver­ka­ren kan än­då lig­ga kvar på ett be­tyd­ligt hög­re pris ef­tersom man vid det la­get bru­kar ha ett väl in­ar­be­tat namn.

– Många kon­su­men­ter vill ha det de har vant sig vid och kän­ner sig tryg­ga med, även om det kos­tar mer, sä­ger An­ni­ka Svedberg, chefsa­po­te­ka­re på Apo­te­ket Hjär­tat.

NÄR DU KÖ­PER lä­ke­me­del på re­cept är apo­te­ken skyl­di­ga att er­bju­da dig lik­vär­di­ga lä­ke­me­del till läg­re pris, om det finns. Men det kravet gäl­ler in­te när du hand­lar re­cept­fritt.

– Frå­gar man om råd bru­kar apo­teks­per­so­na­len än­då be­rät­ta att det finns al­ter­na­tiv som fun­ge­rar på pre­cis sam­ma sätt och för­kla­ra vad pris­skill­na­der­na be­ror på. Men tar kun­den ba­ra den för­pack­ning han el­ler hon bru­kar kö­pa och går till kas­san och be­ta­lar så kan ju kun­den mis­sa det, sä­ger An­ni­ka Svedberg.

PÅ LÄKEMEDELSVERKETS webb­si­da kan man själv ta re­da på vil­ka lä­ke­me­dels­pro­duk­ter som till­hör sam­ma ut­byt­bar­hets­grupp, och där­med be­döms som helt lik­vär­di­ga.

– De har då sam­ma verk­sam­ma äm­ne och sam­ma me­di­cins­ka ef­fekt. Men fär­gäm­nen och hjälpäm­nen kan skil­ja sig åt, nå­got man bör tänka på om man till ex­em­pel är al­ler­gisk mot ett visst äm­ne, sä­ger Ca­ta­ri­na Ber­net, kva­li­tets­ut­re­da­re på Lä­ke­me­dels­ver­ket. VIS­SA RE­CEPT­FRIA al­ler­gi­lä­ke­me­del säljs även på mac­kar och i dag­lig­va­ru­bu­ti­ker. Men tit­tar man på ut­bu­det hos Ica, Wil­lys, Hem­köp med fle­ra så är det of­tast ba­ra de dy­ra­re re­cept­fria tabletterna som finns i sor­ti­ment, även om fle­ra bil­li­ga­re va­ri­an­ter är god­kän­da för för­sälj­ning ut­an­för apo­te­ken. I många fall finns det ock­så ba­ra små för­pack­ning­ar, och då blir kost­na­den per ta­blett än­nu hög­re.

– Vi ar­be­tar med kän­da mär­kes­va­ror. Per­so­na­len får in­te väg­le­da, in­for­me­ra el­ler re­kom­men­de­ra ett pre­pa­rat. Det stäl­ler höga krav på igen­kän­nings­fak­torn hos kon­su­men­ter­na, sä­ger Ax­foods press­chef Claes Salo­mons­son.

”Frå­gar man om råd bru­kar apo­teks­per­so­na­len än­då be­rät­ta att det finns al­ter­na­tiv som fun­ge­rar på pre­cis sam­ma sätt” AN­NI­KA SVEDBERG

chefsa­po­te­ka­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.