Fak­ta: Verk­sam­ma äm­nen

Hallands Nyheter - - Konsument -

* De verk­sam­ma äm­ne­na hos al­ler­gi­tablet­ter­na är al­la så kal­la­de an­ti­his­ta­mi­ner.

* An­ti­his­ta­mi­ner mot­ver­kar ef­fek­ten av his­ta­min som ut­lö­ses i krop­pen när man ut­sätts för al­ler­gi­fram­kal­lan­de äm­nen.

* De oli­ka an­ti­hiz­ta­mi­ner­na kan ha oli­ka ke­mis­ka sam­man­sätt­ning­ar och fun­ge­ra li­te oli­ka på oli­ka män­ni­skor. Lo­rata­din, ebastin och ce­ti­ri­zin­di­hyd­ro­klo­rid är ex­em­pel på någ­ra av de van­li­gas­te.

* Rå­det till den som in­te vet vil­ket den ska väl­ja är att be­skri­va al­ler­gi­be­svä­ren no­ga för vård- och el­ler apo­teks­per­so­nal som ut­i­från det kan ge råd. Se­dan får man pro­va sig fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.