Så an­vänds di­gi­tal tek­nik vid han­del

Hallands Nyheter - - Konsument -

HAN­DEL: Kund­grup­pen 20 till 30 år an­vän­der sin mo­bil näs­tan he­la ti­den, men när de kom­mer in i en livs­me­dels­bu­tik stop­par de den i fic­kan. Det vi­sar en rap­port från Gö­te­borgs uni­ver­si­tet om hur kon­su­men­ter an­vän­der smar­ta te­le­fo­ner och di­gi­tal tek­nik när de hand­lar mat, skri­ver Fri kö­pen­skap.

Den som an­vän­der mo­bi­len i mat­bu­ti­ken har den som ett verk­tyg för in­köpslis­ta, även om pap­perslap­pen do­mi­ne­rar. El­ler så ring­er de hem och frå­gar om nå­gon va­ra, el­ler le­tar upp ett re­cept.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.