ARN: Je­an­sen in­te för blek­ta

Hallands Nyheter - - Konsument - AN­NA LIL­JEN­BERG 031-62 42 14 an­na.lil­jen­berg@gp.se

De svar­ta je­an­sen för 2 800 kro­nor tap­pa­de för myc­ket färg ef­ter tvät­ten, an­såg kun­den. Hon vill hä­va kö­pet.

Kvin­nan köp­te ett par svar­ta jeans i ok­to­ber. Men nio må­na­der se­na­re, i ju­li, upp­täck­te hon att je­an­sen tap­pat myc­ket färg ef­ter en­bart en tvätt, trots att hon följt tvätt­rå­den. Hon an­ser att kva­li­tén på byx­or­na in­te mot­sva­rar pri­set.

Uni­ted Fashion AB mot­sät­ter sig kravet, men er­bju­der sig i stäl­let att stå för kost­na­den för in­färg­ning. Det är nor­malt att svar­ta jeans bleks av till ex­em­pel sol­ljus och tvätt, me­nar företaget. Att kun­den haft je­an­sen i nio må­na­der med­för en na­tur­lig blek­ning som är in­om de­ras och le­ve­ran­tö­rer­nas ac­cep­tans.

ARN, All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, har grans­kat de ak­tu­el­la byx­or­na. Nämn­den kun­de in­te se att byx­or­na ha­de nå­got fel en­ligt kon­su­ment­köpla­gen. Byx­or­na av­vi­ker in­te från par­ter­nas av­tal el­ler från kun­dens be­fo­ga­de för­vänt­ning­ar. Kun­dens krav av­slås, där­e­mot kan hon tac­ka ja till er­bju­dan­det om in­färg­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.