Sök till vår pa­nel

Hallands Nyheter - - Konsument -

Vill du va­ra med i Kon­su­ment­pa­ne­len? Sista chan­sen att sö­ka är på mån­dag!

Gil­lar du mat och tyc­ker om att for­mu­le­ra dig kring hur det sma­kar och be­tyg­sät­ta? Då hop­pas vi att du söker till vår pa­nel. Vi vill ha din in­tres­se­an­mä­lan med kon­takt­upp­gif­ter se­nast den 17 april.

Vi söker män och kvin­nor, kil­lar och tje­jer från 12 år och upp­åt. Tes­ter­na ge­nom­förs i Gö­te­borg på var­da­gar, från kloc­kan 17 och ett par tim­mar framåt. En fo­to­graf är all­tid med. Upp­dra­get är tids­be­grän­sat till ett år och oav­lö­nat.

Sök se­nast mån­dag 17 april

Är du mel­lan 12 och 40 år? Sök! Har du ut­ländsk bak­grund? Sök! För att få en pa­nel som väl re­pre­sen­te­rar väst­svens­kar­na be­hö­ver vi fler an­mäl­ning­ar från des­sa grup­per. Själv­klart är al­la and­ra ock­så väl­kom­na att sö­ka.

Skriv till oss och be­rät­ta vem du är, ål­der, in­tres­sen och var­för du tyc­ker att du pas­sar i pa­ne­len. Är du un­der 18 år be­hövs måls­mans god­kän­nan­de.

E-post: kon­su­ment@gp.se el­ler brev: Gö­te­borgs-pos­ten, Kon­su­mentre­dak­tio­nen, 405 02 Gö­te­borg. Märk mejl och brev med ”Kon­su­ment­pa­ne­len”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.