Jo­han­nes Bah Kuhn­ke tyc­ker om att spe­la ond

JUBILAREN: RO­LIGT ATT VA­RI­E­RA MEL­LAN FILM OCH TEATER Bi­o­suc­cén Tu­rist blev Jo­han­nes Bah Kuhn­kes ge­nom­brott i film­värl­den. Med åren tyc­ker han att rol­ler­bju­dan­de­na ba­ra bli­vit bätt­re och bätt­re. – Det är jät­te­kul att få dy­ka in i ka­rak­tä­rer som har dol­da

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LENA WREEDE/TT

Ef­ter suc­cé­fil­men Tu­rist där Jo­han­nes spe­lar den ömk­li­ga ma­ken som hals över hu­vud flyr från fa­mil­jen un­dan en la­vin och se­dan för­ne­kar sitt hand­lan­de, har rol­ler­bju­dan­den tic­kat in.

För när­va­ran­de med­ver­kar han i tre film­pro­duk­tio­ner. När vi når ho­nom är han i Nor­ge för att spe­la in thril­lern The Bird Cat­cher som ut­spe­lar sig un­der and­ra världs­kri­get. I den spe­lar han en man som gått över till tys­kar­nas si­da, en så kal­lad quis­ling.

– Mi­na barn bru­kar frå­ga var­för ska du all­tid spe­la ond? Men det är ju ro­li­ga­re, tyc­ker jag.

PARALLELLT JOB­BAR Jo­han­nes Bah Kuhn­ke även med två and­ra pro­duk­tio­ner: tv-se­ri­en Bron och re­gis­sö­ren Lars von Tri­ers The house that Jack built. Vad är det som får dig att tac­ka ja till en roll?

– Att ka­rak­tä­ren är till­räck­ligt in­tres­sant. El­ler om det är en re­gis­sör som jag gär­na vill job­ba med. I Lars von Tri­ers kom­man­de film har jag en väl­digt li­ten roll, näs­tan sta­tist. Men där ha­de jag kun­nat va­ra med och ko­ka kaf­fe ba­ra för att det är så ro­ligt och spän­nan­de att få va­ra med ho­nom.

Sam­ti­digt upp­le­ver Jo­han­nes att rol­ler­bju­dan­den har bli­vit bätt­re ju äld­re han blir. Ka­rak­tä­rer som är mer kom­pli­ce­ra­de och har mer tyngd.

– Det är folk som har levt och har dol­da agen­dor. Det är jät­te­kul att få dy­ka in i en så­dan roll. In­te ba­ra spe­la en platt kasper­doc­ka som ska fyl­la en funk­tion.

ÄVEN OM DET på sisto­ne har bli­vit myc­ket film för Jo­han­nes Bah Kuhn­ke finns all­tid te­a­tern där som en grund. Un­der åren har han gjort ett otal stör­re rol­ler för te­a­ter­sce­nen, bland an­nat i Ca­ba­ret, De tre mus­ke­tö­rer­na och i hös­tas i Mac­beth.

– Det är all­tid så att när man fil­mar läng­tar man ef­ter te­a­tern och tvärtom. Men det jag kan sak­na med fil­men är grov­ar­be­tet på te­a­ter­sce­nen, att få ta i och bli rik­tigt trött. Det and­ra är mö­tet med publi­ken och kon­trol­len – att äga rum­met och sa­long­en. Att bli till för en an­nan män­ni­ska, det är ma­gi.

Jo­han­nes väx­te upp i jämt­länds­ka Strömsund med fa­mil­jen. tv. Al­la Berg­man- och Norén­pjä­ser. Vi ha­de en hel hyl­la med VHS:ER hem­ma som vi bru­ka­de kol­la på.

SJÄLV VALDE HAN mu­sik- och te­a­ter­in­rikt­ning på gym­na­si­et, spe­la­de trum­mor och gi­tarr, och var med i en ama­tör­te­a­ter­för­e­ning.

– När jag väx­te upp un­der 1970-ta­let ha­de al­la till­gång till kul­tur. Rikste­a­tern ha­de fö­re­ställ­ning­ar var och varan­nan må­nad. Al­la ung­ar fick möj­lig­het att spe­la in­stru­ment på ett an­nat sätt än vad man får i dag.

– Det finns en an­led­ning till det här svens­ka und­ret, vår mu­sik­ex­port som är helt otro­lig, men ock­så att vi har många skå­de­spe­la­re som har gjort kar­riär ut­om­lands. Jag är över­ty­gad om att det häng­er ihop med sats­ning­en på kul­tur som vi har gjort.

Det här är ock­så Jo­han­nes frus, kul­tur­mi­nis­tern Alice Bah Kuhn­kes, om­rå­de.

Pra­tar ni myc­ket po­li­tik hem­ma?

– In­te så myc­ket. Vi pra­tar nog mer om and­ra sa­ker. Det ut­rym­me jag even­tu­ellt skul­le kun­na ha att på­ver­ka var­ken tar jag el­ler får jag ta. Li­ka li­te som hon läg­ger sig i vil­ka rol­ler jag väl­jer.

Vil­ken egen­skap job­bar du mest med?

– Jag är li­te slar­vig och för­läg­ger sa­ker. Sam­ti­digt kan slar­van­det va­ra en till­gång i ens ar­be­te. I fil­man­det med Lars von Tri­er pratade man om husk og sjusk som un­ge­fär be­ty­der: kom ihåg att slar­va och att man in­te ska va­ra så för­ban­nat duk­tig. Man kan upp­nå nya sa­ker när man in­te är så pre­cis och kon­trol­le­rad he­la ti­den.

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

STORT GE­NOM­BROTT. Ef­ter suc­cén med fil­men Tu­rist, som er­höll ju­ryp­ri­set på Filmfes­ti­va­len i Can­nes 2014, har skå­de­spe­la­ren Jo­han­nes Bah Kuhn­ke fått en or­dent­lig skjuts i kar­riä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.