Grat­tis Katrin

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Katrin Carls­son på Skogs­ha­gen i Ul­la­red fyl­ler 50 år 18 april. Katrin, som är född i Ves­sige­bro, ar­be­tar i dag som Hr-spe­ci­a­list med in­rikt­ning ar­bets­mil­jö och re­hab på Gekås i Ul­la­red.

Hon har ti­di­ga­re ar­be­tat som un­der­skö­ters­ka på Sjuk­hu­set i Var­berg, var se­dan med och star­ta­de de­mens­bo­en­det Te­gel­bac­ken 1989 i Lia. 2001 bör­ja­de hon ar­be­ta som mel­lan­sta­di­e­lä­ra­re i Älv­se­red, och där­ef­ter som id­rotts­lä­ra­re på hög­sta­di­et Apel­sko­lan i Ul­la­red för att se­dan få tjänst på Katri­ne­bergs Folk­hög­sko­la som lä­ra­re. Hon är ut­bil­dad so­ci­al­pe­da­gog/be­te­en­de­ve­ta­re, folk­hög­sko­le­lä­ra­re och un­der­skö­ters­ka/skö­ta­re.

Se­dan många år är hon gift med Roy, de träf­fa­des på mid­som­mar­da­gen 1986 på Skrea Strand.

– Till­sam­mans har vi det all­tid kär­leks­fullt och ro­ligt. Det är myc­ket skratt och gläd­je och vi är myc­ket stol­ta över våra fan­tas­tis­ka barn, be­rät­tar hon.

Katrin och Roy har bar­nen Ju­lia, 21 år, An­ton, 23 år och An­nie 27 år. Till fa­mil­jen räk­nar de ock­så An­ni­es pojk­vän Chris­ter.

Katrin äls­kar att spor­ta, all­ra mest gil­lar hon fotboll, vol­ley­boll och gym­nas­tik. Hon trivs bra på gym­met och i Ul­la­reds id­rotts­hall. Hon är även en­ga­ge­rad i många oli­ka för­e­ning­ar, till ex­em­pel Ul­la­reds Idrotts­halls­för­e­ning och Strand­si­dans sam­fäl­lig­hets­för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.