DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan, 1992, stör­ta­des Af­gha­ni­stans kom­mu­nis­tis­ke pre­si­dent Mo­ham­med Na­ji­bul­lah av si­na un­der­be­fäl­ha­va­re, som ha­de gått över till den mus­lims­ka ge­ril­lan som om­ring­a­de Ka­bul. Det här blev slu­tet för ett 13 år långt krig mel­lan fle­ra oli­ka mus­lims­ka ge­ril­lagrup­per och den Moskva­stöd­da kom­mu­nistre­gi­men. * För 35 år se­dan, 1982, öpp­na­des det år­li­ga kyr­komö­tet på TCO:S kurs­gård på Li­din­gö. Är­ke­bis­kop Olof Sund­by ma­na­de till sam­man­håll­ning och an­svar för kyr­kans en­het, främst med tan­ke på de de­la­de me­ning­ar som fort­fa­ran­de råd­de om kvinn­li­ga präs­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.