Re­stau­rang Katte­gatt öpp­nar igen

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

När vi än­då rev någ­ra ka­rak­tä­ris­tis­ka trä­hus i för­ra vec­kan kan vi väl gö­ra det­sam­ma den­na vec­ka, re­so­ne­rar her­rar stads­pla­ne­ra­re i Fal­ken­berg och bus­sar ätras­ta­dens all­tid li­ka hung­ri­ga gräv­sko­por att tug­ga i sig av gam­la Öst­mans Café på St­or­ga­tan 44. Fas­tig­he­ten, som bygg­des re­dan 1826, blev kafé på 20-ta­let i syst­rar­na Es­ter och Jenny Öst­mans re­gi och har ge­nom åren va­rit fli­tigt frek­ven­te­rat av en bred kund­krets. Bland an­nat har många av sta­dens fot­bolls­spe­la­re och id­rot­ta­re haft Öst­mans som sär­skild sam­lings­plats. Tra­di­tio­ner och slikt väger dock lätt i det fram­ru­san­de 60-ta­let, var­för 44:an nu föl­jer den, tack va­re Per Myr­berg, mer kän­da och be­sjung­na 34:an ”i him­me­len in”, då allt­så he­la ras­ket ska bort. Och ”in­om kort” (för att fort­sät­ta rim­met) kom­mer HSB att bör­ja byg­ga lä­gen­he­ter i om­rå­det.

vi för­stås till… ja, även fars och någ­ra and­ras dag. Och i mor­gon, sön­dag, blir det även Po­pens Dag, åt­minsto­ne i Fal­ken­berg och Var­berg. Det är de unga ar­ran­gö­rer­na Bengt-åke Mat­tis­son och Tom­my Leijon som står bakom ar­range­mang­et som bland an­nat in­ne­hål­ler po­äng­pro­me­na­der med pop-te­ma, mo­de­vis­ning med det se­nas­te från Car­na­by Street, en all­de­les äk­ta diskjoc­key­stjär­na från Ra­dio Lux­em­burg, Mr Rich­mond, som är känd för att bä­ra sol­glas­ö­gon in­om­hus, och så då den sto­ra pop­ga­lan med själ­vas­te Moody Blues, det eng­els­ka ban­det från Bir­ming­ham som slog ige­nom med lå­ten ”Go Now”. Vi sä­ger ock­så ”Go Now”, och det med ef­ter­tryck, för chan­sen att få se Moody Blues här i Halland kom­mer nog in­te till­ba­ka i brådras­ket. Var­je stad svarar för sitt ar­range­mang, men själ­va pop-ga­lan kom­mer att äga rum på Stads­tea­tern i Fal­ken­berg, var­för spe­ci­al­in­sat­ta bus­sar kom­mer att ta Var­bergs­ung­do­mar­na till ätras­ta­den.

"Fas­tig­he­ten, som bygg­des re­dan 1826, blev kafé på 20-ta­let i syst­rar­na Es­ter och Jenny Öst­mans re­gi"

EN GLÄD­JAN­DE NY­HET för bå­de bad­gäs­ter och var­ber­ga­re är att Re­stau­rang Katte­gatt på Get­terön skall öpp­na igen. Re­stau­rang­en, som ha­de sin stor­hets­tid på 50-ta­let var, som be­kant, stängd i fjol, men nu görs ett nytt för­sök och man kom­mer att ha dans tre kväl­lar i vec­kan där ute i Fjär­de vik. Lo­ka­la or­kest­rar som New Bo­he­mi­ans och Twin Ri­vers har re­dan vid­ta­lats, för­kla­rar nya in­ne­ha­va­ren Vil­burt Pauls­son.

PÅ TAL OM re­stau­rang­er kom­mer ry­kan­de färsk sta­tistik från Kon­troll­sty­rel­sen som vi­sar att ut­skänk­ning­en av vin för förs­ta gång­en nå­gon­sin gått om den för sprit. Vi bör­jar min själ bli en smu­la kon­ti­nen­ta­la här i Sverige och ett be­grepp som ”två vi­ta och en brun” hörs allt­mer säl­lan när vi går på lo­kal. Vad blir näs­ta trend i re­stau­rang­bran­schen… ute­ser­ve­ring­ar, mån­ne?

MORS DAG KÄN­NER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.