Böl­jan blev nol­lat i de­bu­ten

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Chan­ser­na fanns, men ef­fek­ti­vi­te­ten sak­na­des. Där­för kam­ma­de Böl­jan noll i se­rie­pre­miä­ren mot Hol­malund.

– Spel­mäs­sigt var vi minst li­ka bra, där­för känns det rik­tigt surt att för­lo­ra, sa Böl­jans lag­kap­ten Aman­da Johansson.

Men så är det i en hög­re se­rie. Mis­stag straf­fas hårt och chan­ser är till för att för­val­tas.

Böl­jan fick ett gyl­le­ne till­fäl­le att ta led­ning­en ef­ter drygt tio mi­nu­ter. Ett väns­te­rin­lägg ställ­de Linn Al­brekts­son helt fri med mål­vak­ten, men Böl­jan-an­fal­la­ren kun­de in­te över­lis­ta Hol­malunds mål­vakt, som avvärj­de med en ben­pa­rad.

– Det blev för många tan­kar på en gång. Till slut vet jag in­te hur jag av­slu­ta­de, suc­ka­de Linn.

TVÅ MI­NU­TER SE­NA­RE kom straf­fet. Hol­malund ly­ra­de in en hör­na, Böl­jan-för­sva­ret var giv­milt och tillät Per­nil­la Johansson att nic­ka in 0–1.

– Det tog ett tag in­nan vi kom un­der­fund med Hol­malunds annorlunda upp­ställ­ning, er­kän­de Böl­jans To­bi­as Ba­rin. Ty­värr fick de 0–1 in­nan vi han rät­ta till det.

Hol­malund ha­de tå­la­mo­det och vi­sa­de ef­fek­ti­vi­tet när chan­ser­na up­pen­ba­ra­de sig.

Så ock­så vid 0–2, tio mi­nu­ter in på and­ra halv­lek, ett mot­lägg blev till en Hol­malunds-at­tack. Böl­jan-mål­vak­ten Ma­til­da Hjal­te kom på mel­lan­hand och Ama­lia Ar­vids­son kun­de pric­ka in 0–2 vid främ­re stol­pen.

Spe­lan­de trä­na­ren Maria Nils­son suc­ka­de tungt:

– Det var för pas­sivt i för­sva­ret, kon­sta­te­ra­de hon.

Det hjälp­te fö­ga att Böl­jan tog över allt­mer i and­ra halv­lek. Hol­malund såg till att hål­la tätt, även när or­ken bör­ja­de try­ta.

– Vi ver­kar i al­la fall va­ra bra trä­na­de. Det var in­te vi som trött­na­de, sa Linn Al­brekts­son.

MEN DE FULLKARATIGA re­du­ce­rings­chan­ser­na dök ald­rig upp. Mat­hil­da Prim var när­mast ef­ter hör­na, men hen­nes av­slut skic­ka­de bol­len över rib­ban.

– Eli­tet­tan­de­bu­ten är av­kla­rad, sum­me­ra­de Aman­da Johansson. Men jag tyc­ker vi var vär­da minst en po­äng.

Bild: RO­BERT BOMAN/FALKENBERGSBILD.SE

MÅL PÅ GÅNG. Böl­jans för­svar kan in­te hind­ra Per­nil­la Johansson från att nic­ka in 0–1 för Hol­malund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.