And­ra ra­ka för­lus­ten för UIK

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Ul­la­red har fått en tung start på se­ri­e­spe­let. Hem­mapre­miä­ren på He­de­vi blev bå­de mål- och po­äng­löst.

Eskils­min­ne ha­de inga stör­re be­svär med att ploc­ka hem se­gern, ef­ter ti­di­ga mål i var­de­ra halv­le­ken.

– Vi ger in­te oss själ­va en chans, mor­ra­de Ul­la­reds-trä­na­ren Uno An­ders­son ef­ter mat­chen.

Ett pas­sivt age­ran­de gav Filip Eg­ger chan­sen att prick­skju­ta in 0–1 ef­ter ba­ra åt­ta mi­nu­ters spel.

Och en snabb om­ställ­ning gav 0–2 ge­nom An­ton Kin­nan­der, där he­la hem­ma­för­sva­ret kom på ef­ter­käl­ken i en kont­ring.

MAT­HI­AS UNKURI HA­DE all tid i värl­den att skic­ka fram ett in­lägg som Kin­nan­der kun­de sät­ta i öp­pet mål.

Då ha­de det ba­ra gått en mi­nut av and­ra halv­lek!

– Kil­lar­na tjo­a­de på off­si­de, men man spe­lar tills do­ma­ren blåser, suc­ka­de Uno, som ock­så fick se två av si­na spe­la­re sy­na gu­la kort för pro­test.

– Oac­cep­ta­belt, vi har snac­kat om det fle­ra gång­er. Kort för pro­test el­ler tjat ska in­te fö­re­kom­ma hos oss.

Den minst sagt ojäm­na gräs­mat­tan på He­de­vi in­bjöd in­te till nå­got fin­lir. Men Eskils­min­ne be­härs­ka­de un­der­la­get bäst.

– Man får und­vi­ka att spe­la i sid­led, sa Ul­la­reds Alex­an­der Johansson, som fick pris som bäs­te hem­ma­spe­la­re.

NÄR UL­LA­RED ÄNT­LI­GEN fick till nå­got spel, ef­ter en förs­ta över­skölj­ning från Eskils­min­ne, så kom of­ta fram­stö­tar­na på hö­ger­kan­ten, med Alex­an­der Johansson som kre­a­tör.

Han ha­de ett av­slut i hyf­sat lä­ge, men där bol­len gick högt över. Se­dan sva­ra­de han för en sla­lom­dribb­ling ge­nom Eskils­min­nes för­svar, men bol­len pas­se­ra­de parallellt strax fram­för mål­lin­jen ut­an att nå­gon Uik:are hann få fram en fot.

All­ra när­mast var Andre­as Lit­zell ef­ter en hör­na i halv­le­kens sista mi­nut, men han nick­styr­de bol­len ut­an­för mål.

– Då ha­de vi fått ord­ning på spe­let och satt press på dem, sa Alex­an­der Johansson.

MEN SÅ KOM kall­duschen i bör­jan av and­ra halv­lek och se­dan kun­de Eskils­min­ne, ut­an stör­re pro­blem, spe­la av mat­chen.

Ul­la­red försökte tryc­ka framåt, med en hel del lång­bol­lar, men i är­lig­he­tens namn var det när­ma­re 0–3 än en re­du­ce­ring. Eskils­min­ne var vas­sa i si­na om­ställ­ning­ar.

– Vi mås­te bör­ja ploc­ka po­äng, så vi in­te ham­nar i ner­flytt­ningsträs­ket, kon­sta­te­ra­de Alex­an­der Johansson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.