Fjär­de ra­ka fi­na­len mel­lan gi­gan­ter­na

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Sm-fi­nal. Då är det Fal­ken­bergs VBK mot Lin­kö­ping som gäl­ler. Så har det va­rit de fy­ra se­nas­te sä­song­er­na – så är det i år igen.

– Vi mö­ter ett stort lag, långa spe­la­re och många med ru­tin från det svens­ka lands­la­get, sä­ger FVBK:S Fay­ez Al­loush.

Ic­ke desto mind­re har FVBK vun­nit al­la tre mö­te­na mel­lan la­gen un­der sä­song­en. Två gång­er i grundse­ri­en och en gång i Gp-se­mi­fi­na­len i Uppsa­la.

– När Lin­kö­ping spe­lar på sin topp­ni­vå, då gäl­ler det ba­ra att över­le­va. Och se­dan va­ra va­ken på att så­ra dem när de går ner i ni­vå, sä­ger FVBK:S coach Pa­trick Apa­ri­cio.

VI ROADE OSS med att räk­na li­te på la­gens al­la fi­nal­mö­ten (i Gpoch SM), plus grundse­ri­e­mö­te­na, un­der de sex se­nas­te sä­song­er­na.

Av de 29 mö­te­na är ställ­ning­en 14–15, setsiff­ror­na 53–55 och po­ängsiff­ror­na 2420–2407. Sta­tisti­ken pe­kar på att det ska bli jämnt i år ock­så...

– Nja, tret­ton bol­lar plus. Det lu­tar klart till vår för­del, sä­ger Apa­ri­cio när han får hö­ra vår ut­räk­ning.

Fay­ez Al­loush har re­spekt för fi­nal­mot­stån­det, men ser ock­så fram emot mö­te­na.

– Vi har vi­sat att vi kan stres­sa dem. Kanske var det så att de in­te tog oss på fullt all­var ti­di­ga­re, nu lär de gö­ra det, sä­ger han.

ÄVEN OM FAL­KEN­BERG är re­ge­ran­de mäs­ta­re, så fick Lin­kö­ping det tunga fa­vo­rit­ska­pet in­för starten. Och grundse­ri­en ta­la­de in­te emot, öst­gö­tar­na vann med bred mar­gi­nal.

Men Lin­kö­ping fick tungt se­mi­fi­nal­mot­stånd från Ör­kel­ljunga. Det blev en fem­mat­chers­drabb­ning och den fem­te mat­chen gick över fem set.

– Det där kan va­ra klu­vet. Lin­kö­ping fick job­ba hårt för sin fi­nal­plats, men har ock­så byggt på sitt själv­för­tro­en­de, fun­de­rar Pa­trick Apa­ri­cio.

FVBK fick en nå­got lug­na­re re­sa till fi­na­len, tre ra­ka vins­ter mot Hyl­te/halm­stad.

– Fast två av dem var taj­ta fem­se­ta­re, på­pe­kar Apa­ri­cio.

UN­DER VEC­KAN HAR han or­di­ne­rat kor­ta­re trä­ning­ar, men med hög in­ten­si­tet, var­vat med vi­de­o­koll och gym­pass.

– Vi är re­do, vi är i kamp­stäm­ning, häl­sar Fvbk-coachen.

Fal­ken­berg gör allt­så sin tolf­te ra­ka fi­nal, sex av dem har slu­tat med guld­hat­tar.

– Det finns en stark men­tal styr­ka i la­get. Vi ma­ler på, i med- och mot­gång, be­skri­ver Fay­ez Al­loush.

HAN FICK SPE­LA en mer un­der­ord­nad roll i fjol, men har ta­git kli­vet fram som tung po­äng­gö­ra­re i år.

– Jag är väl in­te så lång (1,88) så det gäl­ler att väl­ja si­na lä­gen, sä­ger han.

– En kil­le som har kli­vit fram, har en pro­fes­sio­nell at­ti­tyd och en bra ål­der, med ru­tin, sä­ger Apa­ri­cio om sin väns­ter­spi­ker.

Bild: RO­BERT BOMAN

POÄNGKUNG. Fay­ez Al­loush har pro­du­ce­rat flest po­äng för Fal­ken­bergs VBK un­der slut­spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.