Cup­hjäl­ten: ”Stolt över la­get”

Hallands Nyheter - - Sporten - LARS FRANK/TT

Fot­bolls­sa­gan Ös­tersund har fått ett nytt ka­pi­tel. Ef­ter se­gern mot Norr­kö­ping är la­get cup­mäs­ta­re och re­do för Eu­ro­paä­ven­tyr.

(0–1) – Är rik­tigt stolt över he­la la­get, jubla­de se­ger­re­gis­sö­ren Ken Se­ma ef­teråt.

Nytt pu­blik­re­kord på are­nan och se­ger med he­la 4–1 till slut. Det var in­te svårt att för­stå att spe­lar­na ha­de svårt att läm­na pla­nen ef­ter att se­gern i Svens­ka cu­pen var säk­rad och Jämt­lands förs­ta fot­bollsti­tel var klar.

– Vi har match igen på sön­dag så det blir ing­et jät­te­fi­ran­de. Men fi­ra ska vi, sä­ger Ken Se­ma.

He­la sa­gan om för­e­ning­en som bil­da­des 1996 och gått från di­vi­sion 2 till all­svens­kan är en sa­ga i sig. Att den Norr­kö­pings­fost­ra­de Se­ma klev fram och låg bakom al­la tre förs­ta må­len gav en ex­tra dig­ni­tet till hans eg­na käns­lor.

– Jag får väl er­kän­na att det känns li­te ex­tra skönt.

Han låg bakom se­gern när la­gen möt­tes för­ra sön­da­gen och har top­pat for­men ti­digt på sä­song­en.

– I de sto­ra mat­cher­na kli­ver de sto­ra spe­lar­na fram, sä­ger han och skrat­tar.

Sam­ti­digt är det en per­son han hyl­lar mer än nå­gon: Coach Gra­ham Pot­ter.

– Det finns nog ingen klubb du kan ut­veck­las bätt­re i än här.

– Gra­ham ha­de en plan som vi höll oss till. Vi viss­te hur vi skul­le ta oss an Norr­kö­ping, för­kla­rar Ken Se­ma.

Ett pig­ga­re bor­t­a­lag kom ut i and­ra halv­lek med ny kraft men när Al­ha­ji Ge­ro fick bol­len av Se­ma och kun­de sät­ta 3–1 var det ing­et snack om att Ös­tersund skul­le vin­na ti­teln och fixa bil­jet­ten för kval till Eu­ro­pa le­a­gue.

– Det ska bli spän­nan­de. Vi har en spe­lidé oav­sett vil­ka vi mö­ter och för­hopp­nings­vis kan vi loc­ka nya spe­la­re hit ock­så, me­nar Se­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.