To­ve tog det som ett trä­nings­pass

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

”Jag tror jag vann med runt tre mi­nu­ter. Det gick helt okej” TO­VE ALEXANDERSSON

världs­mäs­ta­rin­na

När världs­mäs­ta­rin­nan – i orientering och skid­o­ri­en­te­ring – kli­ver in på Friskusträffen, då blir det vasst mot­stånd.

Men To­ve Alexandersson kör hel­ler in­te täv­ling­en på max– här hand­lar det om det mer om ett trä­nings­pass som en del av grund­trä­ning­en in­för kom­man­de stor­upp­gif­ter.

– Jag tror att jag vann med runt tre mi­nu­ter, sa To­ve ef­teråt. Det gick helt okej.

HON GJOR­DE SOM hon bru­kar gö­ra. Far­mor och far­far bor i Flo­da. Allt­så kol­lar man ori­en­te­rings­täv­ling­ar på bra av­stånd.

– Jag bru­kar hit­ta hit, sä­ger To­ve, som har bril­je­rat med Vm-guld i bå­de orientering och skid­o­ri­en­te­ring. Kan tänka det. BORLÄNGE-FÖDDA Alexandersson re­ge­rar i ori­en­te­rings­värl­den. Och det står myc­ket på det kom­man­de pro­gram­met.

– När­mas­te stor­täv­ling är väl ti­o­mi­la, som går i Gö­te­borgs­trak­ten, sä­ger To­ve. Och sen hand­lar det om Vm-lä­ger. Van­lig - el­ler skid­o­ri­en­te­ring?

– Jag vill egent­li­gen in­te väl­ja. Och hit­tills har det gått bra, sä­ger To­ve.

Jo, det kan man lugnt sä­ga. Hon har ra­dat upp guld i bå­da di­sci­pli­ner­na. Ut­ma­ning­en i Friskusträffen, då?

– Jag gil­la­de den. Gans­ka tufft, med bran­ta bac­kar.

To­ve Alexandersson är ba­ra 24 år men till­hör re­dan den ab­so­lu­ta världs­e­li­ten. Det lär fin­nas ett an­tal år till på ab­so­lut topp­ni­vå.

–Jan mås­te ut­veck­las. Det finns all­tid små­de­tal­jer som kan för­bätt­ras, sä­ger hon.

Bild: MAG­NUS ELIASSON

EN­KEL UPP­GIFT. Världs­mäs­ta­rin­nan To­ve Alexandersson jog­ga­de hem klas­se­gern i Friskusträffen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.