Lind­bloms mål tog Brynäs till fi­nal

Hallands Nyheter - - Sporten - MICKE LARSSON/TT

Brynäs slog Frölun­da med 3–1 i den av­gö­ran­de Sm-se­mi­fi­na­len och är klart för sin förs­ta Sm­fi­nal se­dan gul­det 2012, där HV71 blir mot­stån­da­re. 20-åri­ge Os­kar Lind­blom gjor­de två mål för Brynäs.

Frölun­da led­de se­mi­fi­nal­se­ri­en med 3–2, men Brynäs gick vi­da­re ge­nom att vin­na de två sista mat­cher­na.

In­led­ning­en av den sjun­de se­mi­fi­na­len, i ett full­satt Scan­di­na­vi­um, påmin­de om fle­ra av de ti­di­ga­re mö­te­na. Pre­cis som i den sjät­te mat­chen do­mi­ne­ra­de Frölun­da spe­let – men Brynäs tog led­ning­en.

JUUSO IKONEN GJOR­DE 1–0 för Brynäs på en mål­vakts­re­tur i po­wer­play re­dan vid 52 se­kun­der.

På bot­bän­ken satt Se­an Ber­gen­heim, sam­me man som var ut­vi­sad vid Brynäs tre (!) förs­ta mål i den förs­ta se­mi­fi­na­len. Den­na gång åk­te fin­län­da­ren ut för att han, helt i onö­dan, kör­de på Brynäs mål­vakt Fe­lix Sand­ström i mål­går­den.

Frölun­da sva­ra­de med att pres­sa Brynäs till­ba­ka ut­an re­sul­tat. I stäl­let pe­ta­de Os­kar Lind­blom in 2–0 ef­ter 11.42, när Frölun­das mål­vakt Jo­han Gustafs­son in­te kun­de hål­la ett skott från bac­ken Mar­cus Ers­son.

Med 2–0 ef­ter 20 mi­nu­ter ha­de Brynäs un­der fy­ra pe­ri­o­der gjort 8–0 på Frölun­da.

Näs­ta mål blev än­då Frölun­das. Pa­trik Carls­son pe­ta­de in re­du­ce­ring­en, via en brynä­sa­re, se­dan hans ked­ja job­bat fram puc­ken till gäs­ter­nas mål.

Tred­je pe­ri­o­den bör­ja­de dock likt den förs­ta. Os­kar Lind­blom sköt 3–1 för Brynäs re­dan ef­ter 56 se­kun­der.

Frölun­da fort­sat­te då­lig ef­fek­ti­vi­tet trots spelö­ver­tag, lik­som många gång­er för­ut un­der and­ra hal­van av sä­song­en. Pres­sen mot Brynäs gav som mest ett stolp­skott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.