”Vi är miss­nöj­da med fem in­släpp­ta”

Hallands Nyheter - - Sporten - SIMON CARLS­SON 010-471 53 27 simon.carls­son@hn.se

Var­bergs Bo­is nor­malt star­ka för­svar har ska­kat un­der in­led­ning­en av se­ri­en. – Vi är väl­digt miss­nöj­da med fem in­släpp­ta, sä­ger nye mitt­bac­ken Sebastian Starke Hedlund.

Fem in­släpp­ta mål på tre halv­le­kar, varav tre ef­ter fas­ta si­tu­a­tio­ner. Var­bergs Bo­is för­svar har in­te rik­tigt stått att kän­na igen un­der sä­songsin­led­ning­en.

”Det hand­lar om att hål­la tätt och an­vän­da vår speed när vi vin­ner bol­len”

SEBASTIAN STARKE HEDLUND Var­bergs Bo­is

– Vi har snac­kat li­te om att vi mås­te för­bätt­ra spe­let på fas­ta si­tu­a­tio­ner, det spric­ker li­te där, sä­ger Sebastian Starke Hedlund.

MITT­BAC­KEN ÄR NÅ­GOT av en fot­bollsno­mad, si­na 22 år till trots. Kar­riä­ren har ta­git ho­nom till fle­ra svens­ka klub­bar, där­e­mel­lan ock­så tre år i tys­ka Schal­ke 04. Där blev det åt­ta mat­cher för stor­klub­bens andra­lag in­nan han flyt­ta­de hem till Sverige igen. Hur känns det ef­ter att ha va­rit någ­ra vec­kor i Var­berg?

– Jag trivs su­per­b­ra, bå­de med sta­den och med la­get och allt runt om­kring. Hur är det att kom­ma in i ett nytt lag så nä­ra in­på se­ri­estart?

– Det är in­te op­ti­malt, man vill gär­na va­ra med från start och lä­ra kän­na grab­bar­na. Ve­ta om de­ras styr­kor och svag­he­ter så att ke­min stäm­mer på pla­nen. Men jag har fått en bra för­sä­song i Kal­mar så fy­siskt kän­ner jag mig bra.

PÅ PÅSKDAGEN ÄR det dags att ta sig an se­ri­efa­vo­ri­ter­na Dal­kurd på bor­ta­plan, kanske den tuf­fas­te ut­ma­ning­en som Superettan bju­der på.

– Jag har ald­rig mött Dal­kurd, men ef­ter vad jag hört ska de va­ra väl­digt spel­skick­li­ga hem­ma på sitt konst­gräs. Det hand­lar om att hål­la tätt och an­vän­da vår speed när vi vin­ner bol­len, sä­ger Starke Hedlund.

22-ÅRING­EN FICK HÖ­RA sin trä­na­re Jör­gen Wå­le­mark ry­ta till ef­ter att hans lag slar­vat med ett upp­spel un­der ons­da­gens trä­ning. ”Blir vi av med den ski­ten kom­mer vi vin­na var­je vec­ka, för­står al­la det”, eka­de över Påsk­bergsval­len.

– Han vill att vi ska spe­la li­te enkla­re, spe­ci­ellt mot Dal­kurd som är taj­ta i mit­ten, sä­ger Starke Hedlund.

Bild: MI­CHAEL ERICHSEN

TUFF IN­LED­NING. Sebastian Starke Hedlund och övri­ga i Bo­is back­lin­je har haft det svårt un­der de förs­ta mat­cher­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.