Får in­hop­pa­ren Li­nus ny chans till väns­ter?

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

He­la fjol­å­ret blev för­störd för Li­nus An­ders­son. De unge Fff:aren fick disk­bråck i april och det ryg­gon­da sat­te stopp för spel.

– Det blev väl nå­gon U21-match. Och så satt jag på bän­ken, men blev ald­rig in­bytt, i av­slut­nings­mat­chen i All­svens­kan, minns Li­nus.

Nu är han okej igen och fick kli­va in ef­ter en knapp hal­tim­mes spel mot Trel­le­borgs FF, ef­ter att väns­ter­bac­ken To­bi­as Englund bru­tit ar­men.

Englund är bor­ta minst tre vec­kor. Det kan öpp­na för en fort­sätt­ning för Li­nus.

– Jag är be­redd om jag blir ut­ta­gen. Det är ju det man trä­nar för, sä­ger Li­nus.

FFF-TRÄ­NA­REN HASSE EKLUND vill in­te av­slö­ja nå­got om la­get mot De­ger­fors el­ler om vem som ska ta hand om väns­ter­backs­plat­sen.

– Li­nus sköt­te sig bra mot Trel­le­borg. En an­nan väns­ter­va­ri­ant kan va­ra Jo­han­nes Vall, som ock­så är be­kväm i den rol­len, sä­ger Eklund.

Ur-fff:aren Li­nus An­ders­son har ti­di­ga­re haft rol­ler som mitt­back och mitt­fäl­ta­re. Men un­der Spa­ni­en-läg­ret fick han be­sked om att det väns­ter­backs­plat­sen som han ut­ma­nar om i da­gens FFF.

– Jag har väl ti­di­ga­re känt mig som mest hem­ma som mitt­bac­ka. Men det här går ock­så bra, sä­ger Li­nus.

Han såg dess­utom till att få en as­sist i mö­tet med Trel­le­borg. Det var Li­nus som ly­ra­de in hör­na som Per Karls­son nic­ka­de in till Fff-led­ning med 2–1.

– En­kelt gjort när ”Pär­lan” kom så bra, sä­ger Li­nus öd­mjukt.

TRÄ­NA­RE EKLUND INFORMERAR om att Mahmut Özen och Richard Don­kor är till­ba­ka i trä­ning igen, ef­ter ska­da re­spek­ti­ve sjuk­dom.

– Och så är Christof­fer Carls­son till­gäng­lig igen, ef­ter sin av­stäng­ning.

I An­nan­dags-mö­tet tar FFF emot De­ger­fors, som öpp­nat med två ra­ka seg­rar i Superettan.

– Ett nytt gäng med fem­backs­lin­je, likt Ös­ter, kon­sta­te­rar Eklund. Möj­li­gen lig­ger de nå­got hög­re med sin back­lin­je.

Fff-trä­na­ren vill för­mod­li­gen se att hans FFF kan fort­sät­ta med den tyd­lig­het i an­falls­spe­let som la­get vi­sa­de mot Trel­le­borg.

”En an­nan väns­ter­va­ri­ant kan va­ra Jo­han­nes Vall, som ock­så är be­kväm i den rol­len”

HASSE EKLUND

trä­na­re FFF

Bild: RO­BERT BOMAN

TANKFULL. Vall el­ler An­ders­son? Är det möj­li­gen vad Eklund fun­de­rar över in­för mö­tet med De­ger­fors?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.