Zla­tan bär Uni­ted på si­na ax­lar

Hallands Nyheter - - Sporten::fotbollshelgen - JIMMY EWERTSSON sport@gp.se

Li­ga­tit­lar och Cham­pi­ons Le­a­gue­plat­ser står på spel på Old Trafford när se­ri­e­le­dan­de Chel­sea i mor­gon kom­mer på be­sök. In­för mat­chen har Man­ches­ter Uni­teds of­fen­siv kri­ti­se­rats för att ha bli­vit för be­ro­en­de av en 35-årig svensk med ut­gå­en­de kon­trakt. – Det är in­te sär­skilt myc­ket fel på la­get och de­fen­si­ven är stark, men of­fen­sivt finns en över­till­tro till Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, sä­ger Ry­an Giggs.

Det har va­rit en sä­song där fram­steg och po­si­ti­va in­sat­ser var­vats med fru­stra­tion för Man­ches­ter Uni­ted. José Mou­rin­hos man­nar åter­finns på fem­te plats i Pre­mi­er Le­a­gue med åt­ta mat­cher kvar att spe­la och hop­pet om att säk­ra en Cham­pi­ons Le­a­gue-plats ge­nom pla­ce­ring­en i li­ga­spe­let le­ver än­nu i all­ra högs­ta grad, trots ett tufft åter­stå­en­de spelsche­ma.

MEN DÅ MÅS­TE de do­mi­nan­ta in­sat­ser­na hem­ma på Old Trafford, där Uni­ted krys­sat he­la nio mat­cher, bör­ja om­vand­las till seg­rar. Och of­fen­si­ven mås­te bör­ja le­ve­re­ra.

– Det är in­te sär­skilt myc­ket fel på det här la­get. In­sat­ser­na är bra och de­fen­si­ven ser stark ut. Det hand­lar mer om kon­cent­ra­tio­nen fram­för mål och en stor över­till­tro till Ibra­hi­mo­vic. Han är an­fal­la­ren, men må­len mås­te kom­ma från fler håll, oav­sett om det är från ytt­rar, mitt­fäl­ta­re el­ler för­sva­ra­re på fas­ta si­tu­a­tio­ner, sä­ger Uni­ted-le­gen­da­ren Ry­an Giggs till To­day.

Of­fen­si­ven har otvi­vel­ak­tigt va­rit Man­ches­ter Uni­teds sto­ra akil­les­häl den här sä­song­en. Uni­teds 46 mål är be­tyd­ligt fär­re än övri­ga topp­lag och he­la 19 fär­re än se­ri­e­le­dan­de Chel­sea mäk­tat med.

EN­LIGT STATISTIKTJÄNSTEN Op­ta har ing­et lag bränt li­ka många kla­ra mål­chan­ser som The Red De­vils och som Giggs på­pe­kar så har Uni­ted bli­vit be­ro­en­de av mat­ch­avgö­ran­de in­sat­ser från 35-åri­ge Zla­tan Ibra­hi­mo­vic.

De kri­tis­ka rös­ter som höj­des när Ibra­hi­mo­vic i som­ras häm­ta­des in på fri trans­fer, tys­ta­des snabbt. När Ibra­hi­mo­vic för­ra hel­gen i en rö­rel­se vän­de sig för­bi två Sun­der­land-för­sva­ra­re och bor­ra­de in 1–0-må­let in­vid den bort­re stol­pen var det hans 28:e mål för Uni­ted, att ad­de­ra till hans åt­ta as­sists. Ju­an Ma­ta, som för till­fäl­let går ska­dad, är näst bäst med tio mål.

Ibra­hi­mo­vics kon­trakt går ut ef­ter sä­song­en och även om han i in­ter­vju­er sagt att han ”ald­rig läm­nar ett jobb ogjort” och an­tytt att han äm­nar bli kvar i Uni­ted även näs­ta sä­song så rå­der än­nu oklar­het kring hans fram­tid. Att Mou­rin­ho skämt­samt bett klub­bens sup­port­rar att slå upp lä­ger ut­an­för Ibra­hi­mo­vics hus för att över­ty­ga ho­nom om att stan­na vitt­nar om hur vi­tal han bli­vit för Uni­ted.

OCH TROTS SI­NA 35 år vi­sar Ibra­hi­mo­vic inga tec­ken på att sak­ta ned. Hel­gens mål var hans 250:e se­dan han fyll­de 30.

– Ju äld­re jag blir, desto mer in­tel­li­gent ver­kar jag bli. Jag blir bätt­re och bätt­re. Jag kän­ner mig som Benjamin But­ton, jag föd­des gam­mal och kom­mer dö ung, sa Ibra­hi­mo­vic i hel­gen med hän­vis­ning till F. Scott Fitz­ge­ralds no­vell om en man som åld­ras bakvänt.

Till mor­gon­da­gens ba­talj på Old Trafford mås­te Ibra­hi­mo­vic och hans an­falls­kol­le­gor väs­sa for­men or­dent­ligt. An­to­nio Con­tes Chel­sea har re­dan sla­git Uni­ted två gång­er den här sä­song­en, med sam­man­lagt 5-0 i mål­skill­nad, och om Man­ches­ter Uni­ted ska fort­sät­ta sät­ta press på kon­kur­ren­ter­na i kam­pen om en topp fy­ra-pla­ce­ring be­hö­ver José Mou­rin­ho nå ett re­sul­tat mot sin gam­la klubb.

– VI ÄR fort­fa­ran­de med och tam­pas. Vi käm­par om fjär­de­plat­sen och vi kan vin­na Eu­ro­pa Le­a­gue, även om det är en li­ka tuff ut­ma­ning. Men jag nö­jer mig in­te med att ba­ra käm­pa för fjär­de­plat­sen. Jag vill vin­na tit­lar, sä­ger Mou­rin­ho.

Det vill Chel­sea ock­så. Och med störs­ta san­no­lik­het kom­mer Con­te få av­slu­ta sin förs­ta sä­song i Eng­land med att lyf­ta Pre­mi­er Le­a­gue-po­ka­len, men form­top­pa­de Tot­ten­ham fort­sät­ter att sät­ta press på Chel­sea in­för av­slut­ning­en. Sju po­äng skil­jer de bå­da Lon­don-la­gen åt och Con­te och hans man­nar har in­te råd att slapp­na av rik­tigt än­nu.

– Det är vik­tigt att vi lyc­kas kon­trol­le­ra våra käns­lor nu. Vi spe­lar för ti­teln och den här mat­chen kom­mer bli rik­tigt tuff, men vi är re­do. Vi är i bra form och spe­lar­nas själv­för­tro­en­de är stort. Vi vill vin­na den här mat­chen, pre­cis som Uni­ted, sä­ger Con­te.

Bild: STE­FAN WERMUTH

BE­RO­EN­DE. Ry­an Giggs me­nar att and­ra i José Mou­rin­hos lag mås­te kli­va fram och hjäl­pa Zla­tan Ibra­hi­mo­vic med mål­skyt­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.