Sa­ra gör suc­cé i barn­mu­si­kal

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721- 911 267 ma­lin.eirefelt@hn.se

Säg Babb­lar­na och de fles­ta små barn kan sjunga med i lå­tar­na om Bab­ba, Bib­bi, Bob­bo, Dad­da, Did­di och Dod­do. Sa­ra Englund från Var­berg re­ser lan­det runt som hu­vud­rol­len Klonk i mu­si­ka­len om fi­gu­rer­na.

2009, när Sa­ra Englund var 23 år gam­mal, skrev hon en en­mans­fö­re­ställ­ning: ”En kvin­na – ett liv”, som hon fram­för­de på Gö­te­borgs Stads­tea­ter.

– Jag var yng­re och tänkte: det där kan jag väl, trots att jag knappt ha­de upp­levt nå­got av det jag skul­le ge­stal­ta. Nu har jag kom­mit li­te läng­re på vägen, men jag såg det ald­rig som ett pro­blem att jag var ung. Det är en skå­de­spe­la­res upp­drag att sät­ta sig in och för­sö­ka för­stå, sä­ger nu 32-åri­ga Sa­ra Englund.

ÅT­TA ÅR SE­NA­RE spe­lar hon fort­fa­ran­de ”En kvin­na – Ett liv”.

– Jag var ny­li­gen till­ba­ka på Gö­te­borgs stads­tea­ter och in­nan dess på Stock­holms stads­tea­ter. Det var fan­tas­tiskt. Jag har in­te för­stått det än, att jag fick stå där själv och spe­la en fö­re­ställ­ning jag har skri­vit.

Sa­ra Englund är från Var­berg. Hon och hen­nes sam­bo bod­de i Stock­holm un­der fle­ra år, men se­dan sam­bon blev vice klubb­di­rek­tör i Brynäs de­lar fa­mil­jen ti­den mel­lan Stock­holm och Gäv­le.

– Jag sak­nar väst­kus­ten men jag vet ald­rig var jag ham­nar med mitt jobb, så jag har svårt att va­ra den hår­da i den här frå­gan. Nu har jag till ex­em­pel tur­ne­rat i näs­tan ett år.

Hon har rest lan­det runt som ”Klonk”, en ny­skri­ven roll i den ny­skriv­na mu­si­ka­len om det po­pu­lä­ra barn­pro­gram­met Babb­lar­na.

– Vi har spe­lat ex­tremt många fö­re­ställ­ning­ar.

Babb­lar­na är ska­pa­de av An­ne­lie Ti­sell och bör­ja­de som ett teck­nat pro­gram med mu­sik som la­des ut på youtu­be. När Babb­lar­na skul­le sät­tas up på scen be­höv­des en be­rät­ta­re som för­de hand­ling­en framåt, och som sjöng. Det blev ro­bot­flic­kan Klonk och Sa­ra Englund har tur­ne­rat med barn­suc­cén från starten.

– Det är häf­tigt att va­ra med och ska­pa en karaktär från grun­den. Det fanns ingen fö­re­trä­da­re att tit­ta på, som det of­tast gör när man spe­lar en klas­sisk mu­si­kal.

UN­DER VÅ­REN HAR ”Babb­lar­na förs­ta mu­si­ka­len” även spe­lats på In­ti­man i Stock­holm. Den be­skrivs som en rock­kon­sert för barn.

– Man kan tro att det in­te är så job­bigt – det är en barn­fö­re­ställ­ning på 40 mi­nu­ter – men det är jät­tein­ten­sivt. Det är högt tem­po. Jag är helt slut ef­teråt. Och ibland spe­lar vi tre fö­re­ställ­ning­ar på en dag.

Mu­si­ken är skri­ven av Jo­han Rask och Hasse Sjö­lan­der

– Det är styr­kan. Även för­äld­rar sjung­er med. Det är rik­ti­ga poplå­tar som sät­ter sig på hu­vu­det.

I maj spe­lar hon sin sista fö­re­ställ­ning som Klonk.

– Jag får of­ta hö­ra: nu rul­lar det väl på för dig? Ba­ra för att jag har fått gö­ra li­te stör­re rol­ler, som hu­vud­rol­len i Chess på Gö­te­borgso­pe­ran, och den här som har på­gått un­der en lång tid, men rik­tigt så fun­ge­rar det in­te. Det är en väl­dig kamp he­la ti­den.

Så, ska hon by­ta ba­na? Bör­ja un­der­vi­sa?

– Många tror det, spe­ci­ellt när vi skaf­fa­de barn och flyt­ta­de till Gäv­le. Men ab­so­lut in­te. Jag har mas­sor av ro­li­ga pro­jekt på gång. Jag har ald­rig ing­et att gö­ra, sna­ra­re för myc­ket.

Bild: PRIVAT

SJUNGANDE BE­RÄT­TA­RE. Sa­ra Englund spe­lar en ny­skri­ven roll, den blå plåt­flic­kan Klonk, som är bäs­tis med Babb­lar­na.

Bild: PRIVAT

CHESS. Vå­ren 2013 spe­la­de Sa­ra Englund hu­vud­rol­len Flo­rence i Chess. Rol­len spe­la­des av He­len Sjö­holm vid den svens­ka pre­miä­ren 2002.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.