Jag för­vän­tar mig mer av bad­jäv­lar­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

På mitt som­mar­vik på HN:S kul­tur­re­dak­tion 2013 skic­ka­des jag till ”Bad­jäv­lar”, en stand up-tur­né med Henrik Schyf­fert, Fred­rik Lind­ström, Pe­ter Apel­gren, Björn Gustafs­son, Mag­nus Bet­nér och Jo­han Rhe­borg på Sol­går­den, Ty­lö­sand. Jag his­na­de över sex­ismen.

”Kan da­gens ko­mi­ker in­te pra­ta om tje­jer på nå­got an­nat sätt än att de an­ting­en är 18 och vill bli sig­ne­ra­de på brös­tet, är fru­ar som in­te vill lig­ga och har bre­da rö­var, el­ler är asex­u­el­la mormöd­rar som ba­ra ska ba­ka ka­kor och dric­ka kaf­fe?”, skrev jag i re­cen­sio­nen da­gen ef­ter.

MAN FÅR SKÄMTA om allt – jag tyc­ker verk­li­gen det. Hu­mor är ett ma­giskt sätt att se sam­ti­den från ett ut­i­från­per­spek­tiv: från håll kan man tyd­li­ga­re se ab­sur­di­te­ter. Många gång­er gör kvin­nor ab­sur­da sa­ker som är vär­da att skämta om. Men min näs­ta frå­ga, i re­cen­sio­nen från kväl­len, tyc­ker jag fort­fa­ran­de är re­le­vant; ”Jag vet att folk skrat­tar åt sa­ker de kän­ner igen, men är det verk­li­gen så här män kän­ner igen kvin­nor?”.

Jag fick mail ef­ter den där re­cen­sio­nen. För förs­ta gång­en som ung re­por­ter. Jag fick med­håll från män; Nej, de tyck­te in­te hel­ler att det var ro­ligt.

I SOM­MAR KOM­MER Bad­jävlartur­nén till­ba­ka till Halland. Jag in­ter­vju­a­de David Bat­ra som är med för and­ra gång­en i år. Vi pratade om gub­big­he­ten som Bad­jäv­lar fick kri­tik för, på många håll, då. Jag frå­ga­de om svensk stand up har för­änd­rats se­dan dess. Han sa nej. Det är fort­fa­ran­de pang på röd­be­tan och enk­la skämt som gäl­ler på Bad­jävlartur­nén.

David Bat­ra får skämta om vad han vill. Det får Emma Knyc­ka­re ock­så, ko­mi­kern från Rolfstorp som ock­så är med för and­ra året i år. Men jag ryc­ker än­då till när jag lä­ser in­ter­vjun med hen­ne, från GP, där hon be­skri­ver hur publi­ken skil­jer sig åt på tur­nén: ”När man är i se­mester­pa­ra­di­sen så är det myc­ket folk med se­gel­båt från mi­na för­äld­rars ge­ne­ra­tion, i stä­der­na är publi­ken yng­re.” Jag re­a­ge­rar in­te på be­skriv­ning­en, ut­an på vad hon gör med in­for­ma­tio­nen: ”Jag, Nour och So­ran är det yng­re gar­det och vi an­pas­sar oss när vi har en äld­re publik. För en äld­re publik kör jag mer snab­ba un­der bäl­tet-skämt. För en yng­re publik, som är mer van vid mig, kör jag mer in­veck­lat och kanske mer po­li­tiskt.”

I MIND­RE STÄ­DER är det mer se­gel­båts­folk, allt­så kör Emma Knyc­ka­re mind­re in­veck­lat, mind­re po­li­tiskt och fler snab­ba un­der bäl­tet-skämt där. What the fuck! Ska jag be­hö­va stå ut med säm­re stand up för att jag ser ko­mi­ker­na i Fal­ken­berg el­ler Var­berg? Jo­han Rhe­borg och Pe­ter Apel­gren kas­tar ur sig dynga (gjor­de i al­la fall det 2013). Men de kas­tar i al­la fall ur sig sam­ma dynga över­allt.

Mitt öns­ke­mål går till de unga; Snäl­la Emma, Nour och So­ran. Be­hand­la in­te oss i små­stads­publi­ken som im­be­cil­la lan­ti­sar. Emma Knyc­ka­re, du får skämta om vad du vill. Men du har fel om du tror att jag in­te kla­rar av in­veck­lad och po­li­tisk hu­mor. Det gör jag. Jag lo­var. Det gör mi­na fel­low fal­ken­ber­ga­re ock­så. Du kan få lä­sa mai­len.

What the fuck! Ska jag be­hö­va stå ut med säm­re stand up för att jag ser ko­mi­ker­na i Fal­ken­berg el­ler Var­berg?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.